Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
          ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                           
                                                                                           ΞΑΝΘΗ  31-7-2016
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
«Ο ΙΑΤΡΟΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ»
Στὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα παρουσιάζεται μιά φαινομενικὰ παράδοξη σκηνή. Ὁ σωματικὰ ἀσθενὴς ζητᾶ γιατρειὰ καὶ ὁ Χριστὸς τοῦ προσφέρει ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες.  
Ὁ Χριστός δέν πολέμησε μόνο τήν ἀρρώστεια τῆς ψυχῆς, ἀντιμετώπισε καί τήν ἀρρώστεια τοῦ σώματος. «Καί περιῆγεν ὅλην τήν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς...θεραπεύων πᾶσαν νόσον».  Ἀπό τήν ἐποχή ἐκείνη, μέχρι σήμερα ἡ ἀρρώστεια δέν σταμάτησε, οὔτε ἡ φθοροποιός ἐπίδραση της στό ἀνθρώπινο σῶμα.
Μερικές βασικές διαπιστώσεις, παρμένες ἀπό τόν αἰώνιο λόγο τοῦ Θεοῦ κι ἀπό τήν καθημερινή πραγματικότητα, θά μᾶς βοηθήσουν.
Στήν πρώτη διαπίστωση μᾶς ὁδηγεῖ ἡ Παλαιά Διαθήκη. Ἡ ἰατρική ἐπιστήμη, μᾶς λέει, — ὅπως κι ὅλες οἱ ἐπιστῆμες - εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ στό ἀνθρώπινο γένος. «Αὐτός ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ». Ὁ Δημιουργός, μέ τήν πανσοφία καί τήν ἀπέραντη δύναμη, ἔδωσε στούς ἀνθρώπους τήν ἐπιστήμη, γιά νά χαίρονται τά θαυμαστά Του ἔργα καί νά Τόν δοξάζουν. Καί: «Κύριος ἐκτισεν ἐκ γής φάρμακα... ἐν αὐτοῖς ἐθεράπευσε καί ἦρε τόν πόνον αὐτοῦ» - τοῦ ἀνθρώπου-. Κι ἀκόμα ὅταν ἀσκεῖται ἡ ἰατρική ἐπιστήμη, Αὐτός ἀόρατα καθοδηγεῖ τήν πορεία τῆς θεραπευτικῆς ἀγωγῆς. Διότι δέν ὑπάρχει ἀπολύτως τίποτε, πού νά γίνεται χωρίς τό θέλημά Του. Εἶναι παράλειψη λοιπόν νά ἀπευθυνόμαστε ἀποκλειστικά στήν ἰατρική καί νά ἀγνοοῦμε τόν ἐμπνευστή καί δωρητή της.
Ἤ δεύτερη διαπίστωση εἶναι πῶς οἵ δυνατότητες τῆς ἰατρικῆς ἔχουν τά ὅριά τους.
Κι ἐδῶ εἶναι ἀπαραίτητο νά προσθέσουμε τήν τρίτη διαπίστωση. Πιό πάνω ἄπ' τήν ἀνθρώπινη ἐπιστήμη στέκεται ὅ παντοδύναμος Θεός. Αὐτός, χωρίς νυστέρια καί φάρμακα, μπορεῖ νά «ἐγείρη ἄνθρωπον ἐκ κλίνης ὀδύνης αὐτοῦ».
"Ὅταν παραδίδεται κανείς στή χάρι τοῦ Θεού, γαληνεύει, παίρνει νέα δύναμη γιά νά ὑπομείνη καί τίς πιό δύσκολες διαδικασίες τῆς θεραπευτικῆς ἀγωγῆς μέ καρτερία καί ἐλπίδα. Τήν ὥρα πού ἡ προσοχή καί ἡ ἱκεσία στρέφονται πρός τόν Κύριο τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου, πρός τήν αἰώνια Ἀγάπη, ἡ ταραχή ὑποχωρεῖ καί τά ἀμυντικά κυκλώματα τοῦ ὀργανισμοῦ λειτουργοῦν πιό ἀποδοτικά.
Ἀδελφοί, ἄρρωστοι καί πονεμένοι, δέν θά ἐγκαταλείψουμε τόν γιατρό γιατί «αὐτόν ἔκτισε Κύριος», ἀλλά πάνω ἀπό αὐτόν θά βάλουμε τόν παντοδύναμο Θεό.                                     
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ