Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ 2017


ΠΑΤΡΙΑΧΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω,
Χάριτι Θεού εισερχόμεθα σήμερον εις το νέον εκκλησιαστικόν έτος, συνεχίζοντες «διά του αγαπήσαντος ημάς»[1] συμμαρτυρείν και λόγον διδόναι «περί της εν ημίν ελπίδος»[2], ζώντες εν Εκκλησία, εν Χριστώ και κατά Χριστόν, ο Οποίος επηγγείλατο να είναι μαζί μας «πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος»[3].
Παρήλθον εικοσιοκτώ έτη από την, συνοδική αποφάσει, καθιέρωσιν υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της εορτής της Ινδίκτου ως «Ημέρας προστασίας του περιβάλλοντος», κατά την οποίαν εν τω Ιερώ Κέντρω της Ορθοδοξίας αναπέμπονται ευχαί και ικεσίαι «υπέρ της όλης δημιουργίας».
Η σχετική πατριαρχική εγκύκλιος εκάλεσε σύμπαντα τον ορθόδοξον και τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον, όπως αναπέμπη κατά την ημέραν αυτήν ευχαριστηρίους δεήσεις προς τον Κτίστην των όλων διά το «μέγα δώρον της Δημιουργίας»[4] και ικεσίας διά την προστασίαν αυτής.
Εκφράζομεν την χαράν και την ικανοποίησιν της ημετέρας Μετριότητος διά την απήχησιν και την πλουσίαν καρποφορίαν της εν λόγω πρωτοβουλίας της Κωνσταντινουπολίτιδος Εκκλησίας.
Ανεδείξαμεν τας πνευματικάς ρίζας της οικολογικής κρίσεως και την ανάγκην μετα-νοίας και επανιεραρχήσεως των αξιών του συγχρόνου ανθρώπου.
Εβεβαιώθη, ότι η εκμετάλλευσις και η καταστροφή της κτίσεως αποτελούν διαστρέβλωσιν και κακήν αλλοίωσιν του χριστιανικού ήθους και όχι αναγκαίαν συνέπειαν της βιβλικής εντολής «αυξάνεσθε και πληθύνεσθε…»[5], ότι η αντιοικολογική συμπεριφορά είναι προσβολή του Δημιουργού και αθέτησις των εντολών Του, και ότι λειτουργεί κατά του αληθούς προορισμού του ανθρώπου.
Δεν είναι δυνατόν να υπάρξη βιώσιμος ανάπτυξις εις βάρος των πνευματικών αξιών και του φυσικού περιβάλλοντος.
Η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία προέβαλε και προβάλλει το οικοφιλικόν δυναμικόν της Ορθοδόξου ημών πίστεως, αναδεικνύουσα την ευχαριστιακήν χρήσιν της κτίσεως, την λειτουργίαν του πιστού ως «ιερέως» της Δημιουργίας, ο οποίος αδιαλείπτως αναφέρει αυτήν εις τον Κτίστην των απάντων, και την ανυπέρβλητον αξίαν του ασκητικού πνεύματος, ως αντιδότου κατά του συγχρόνου ευδαιμονισμού. Όντως, ο σεβασμός της δημιουργίας ανήκει εις τον πυρήνα της ορθοδόξου παραδόσεως.
Προκαλεί ιδιαιτέραν ανησυχίαν το γεγονός ότι, ενώ είναι βέβαιον ότι η οικολογική κρίσις συνεχώς επιτείνεται, η ανθρωπότης, εν ονόματι της οικονομικής αναπτύξεως και των τεχνολογικών εφαρμογών, κωφεύει εις τας πανταχόθεν εκκλήσεις προς ριζικήν αλλαγήν συμπεριφοράς απέναντι εις την κτίσιν.
Είναι προφανές ότι η προιούσα αλλοίωσις του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί συνέπειαν ενός συγκεκριμένου προτύπου οικονομικής αναπτύξεως, το οποίον αδιαφορεί διά τας αντιοικολογικάς επιπτώσεις του.
Τα βραχυπρόθεσμα οφέλη από την άνοδον του βιοτικού επιπέδου εις ωρισμένας περιοχάς της υφηλίου, απλώς επικαλύπτουν την αλογίαν της εκμεταλλεύσεως και συλήσεως της δημιουργίας. Η οικονομική δραστηριότης, η οποία δεν σέβεται τον οίκον της ζωής, είναι οικο-ανομία και όχι οικο-νομία.
Ο άκρατος οικονομισμός της παγκοσμιοποιήσεως συμπορεύεται σήμερον με την αλματώδη ανάπτυξιν της επιστήμης και της τεχνολογίας, η οποία, παρά τα πολλά ευεργετήματά της, συνοδεύεται από έπαρσιν έναντι της φύσεως και οδηγεί εις ποικιλομόρφους εκμεταλλεύσεις αυτής.
Ο σύγχρονος άνθρωπος γνωρίζει, αλλά δρα ως να μη εγνώριζε. Γνωρίζει ότι η φύσις δεν αυτοανακαινίζεται εις το διηνεκές, αδιαφορεί όμως διά τας αρνητικάς συνεπείας του «τεχνοπωλίου» διά το περιβάλλον.
Αυτό το όντως εκρηκτικόν μίγμα του ακράτου οικονομισμού και του επιστημονισμού, ήτοι της απεριορίστου εμπιστοσύνης εις την δύναμιν της επιστήμης και της τεχνολογίας, επιτείνει τους κινδύνους διά την ακεραιότητα της δημιουργίας και διά τον άνθρωπον.
Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, σοφώς και σαφώς κατωνόμασε τους κινδύνους της «ιδιονομίας της οικονομίας», της αυτονομήσεως αυτής από τας ζωτικάς ανάγκας του ανθρώπου, αι οποίαι υπηρετούνται μόνον εντός βιωσίμου φυσικού περιβάλλοντος, και προέτεινε μίαν οικονομίαν «τεθεμελιωμένην εις τας αρχάς του Ευαγγελίου»[6] και την αντιμετώπισιν του συγχρόνου οικολογικού προβλήματος «επί τη βάσει των αρχών της χριστιανικής παραδόσεως»[7].
Η παράδοσις της Εκκλησίας απαιτεί, ενώπιον των συγχρόνων απειλών, «ριζικήν αλλαγήν νοοτροπίας και συμπεριφοράς» απέναντι εις την κτίσιν, πνεύμα ασκητισμού, «ολιγαρκείας και εγκρατείας»[8], έναντι της «απληστίας»[9], της «θεοποιήσεως των αναγκών και της κτητικής στάσεως»[10].
Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος ανεφέρθη μετ᾿ εμφάσεως και εις τας «κοινωνικάς διαστάσεις και τας τραγικάς επιπτώσεις της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος»[11].
Ακολουθούντες τας αποφάσεις της Συνόδου ταύτης, υπογραμμίζομεν, εις την παρούσαν εγκύκλιόν μας, την στενήν συνάφειαν των περιβαλλοντικών και των κοινωνικών προβλημάτων και την κοινήν ρίζαν αυτών εν τη χωρίς Θεόν «άφρονι καρδία», εν τη πτώσει και αμαρτία, εν τη κακή χρήσει της θεοσδότου ελευθερίας του ανθρώπου.
Της καταστροφής της φύσεως και της κοινωνίας προηγείται πάντοτε μία εσωτερική «ανατροπή των αξιών», μία πνευματική και ηθική καταστροφή.
Όταν το έχειν κυριεύση τον νούν και την καρδίαν μας, τότε η στάσις μας τόσον έναντι του συνανθρώπου, όσον και προς την κτίσιν, είναι αναποφεύκτως κτητική και ανοίκειος.
Το «σαπρόν δένδρον» ποιεί, κατά το Βιβλικόν, πάντοτε «καρπούς πονηρούς»[12].
Τονίζομεν, αντιστοίχως, ότι και ο σεβασμός προς την κτίσιν και προς τον άνθρωπον έχουν την αυτήν πνευματικήν πηγήν και αφετηρίαν, την εν Χριστώ δηλαδή ανακαίνισιν του ανθρώπου και την κεχαριτωμένην ελευθερίαν του.
Ως η καταστροφή του περιβάλλοντος και η κοινωνική αδικία συμπορεύονται, έτσι και η οικοφιλική συμπεριφορά και η κοινωνική αλληλεγγύη είναι αδιαίρετοι.
Είναι αυτονόητον, ότι διά την αντιμετώπισιν της συγχρόνου πολυδιαστάτου κρίσεως του ανθρώπου, του πολιτισμού του και του οίκου του, απαιτείται πολύπλευρος κινητοποίησις και κοινή προσπάθεια.
Όπως όλα τα μεγάλα προβλήματα, ούτω και αι σοβούσαι αλληλοπεριχωρούμεναι κρίσεις του φυσικού περιβάλλοντος και της κοινωνίας, είναι αδύνατον να αντιμετωπισθούν χωρίς την διαχριστιανικήν και διαθρησκειακήν συνεργασίαν.
Ο διάλογος είναι εδώ πρόσφορος χώρος διά να αναδειχθούν αι υπάρχουσαι οικοφιλικαί και κοινωνικαί παραδόσεις, διά οικολογικήν και κοινωνικήν ευαισθητοποίησιν, καθώς και διά εποικοδομητικήν κριτικήν της αποκλειστικώς τεχνολογικής και οικονομικής προόδου και των ατομοκεντρικών και κοινωνιοκρατικών προτύπων, εις βάρος της κτίσεως και του πολιτισμού του προσώπου.
Κατακλείοντες, υπογραμμίζομεν και πάλιν το αδιαίρετον του σεβασμού προς την δημιουργίαν και προς το ανθρώπινον πρόσωπον, καλούμεν πάντας τους ανθρώπους καλής θελήσεως εις τον καλόν αγώνα διά την προστασίαν του φυσικού περιβάλλοντος και την εδραίωσιν της αλληλεγγύης, και δεόμεθα προς τον αγαθοδότην Κύριον, πρεσβείαις της Παναγίας της Παμμακαρίστου, να χαρίζη εις τα τέκνα αυτού «καύσιν καρδίας υπέρ πάσης της κτίσεως»[13] και «παροξυσμόν αγάπης και καλών έργων»[14].
,βιζ’ Σεπτεμβρίου α’
Ο Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος προς Θεόν ευχέτης πάντων υμών
[1] Ρωμ. η΄, 38
[2] πρβλ. Α΄ Πετρ. γ΄, 15
[3] Ματθ. κη΄, 20
[4] Εγκύκλιος επί τη εορτή της Ινδίκτου, 1/9/1989
[5] Γεν. α΄, 22
[6] Εγκύκλιος, §15
[7] ο.π., §15
[8] Η Αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις τον σύγχρονον κόσμον, §10
[9] ο.π., §10
[10] Εγκύκλιος, §14
[11] ο.π.
[12] Ματθ. ζ’, 17
[13] Ισαάκ ο Σύρος, Τα ευρεθέντα ασκητικά, Λόγος, πα
[14] Εβρ. ι’, 24 


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ

        ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                           
                                                                       ΞΑΝΘΗ  03-09-2017

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

«ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ»


Πλησιάζουμε στήν μεγάλη γιορτή τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ πού φέρει τά ἴσα τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς καί ἡ Εὐαγγελική Περικοπή κάνει λόγο γιά τούς ἀπεσταλμένους ἀπό τόν Θεό κατά τήν περίοδο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, γιά τήν τύχη αὐτῶν καί τέλος γιά τήν ἀποστολή τοῦ μονογενοῦς Του Υἱοῦ.
Στήν παραβολή τῶν κακῶν γεωργῶν, προβάλλεται κατά τόν πλέον ἐντυπωσιακό τρόπο ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τόν κόσμο, παρ’ ὅλες τίς ἁμαρτωλές ἐκδηλώσεις του καί μάλιστα τίς ἐχθρικές πολλές φορές πρός τόν Θεό.
Μέ τά κριτήρια τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς ἄν ἐξετασθεῖ ἡ στάση τοῦ οἰκοδεσπότη τῆς παραβολῆς εἶναι ἀκατανόητη, ξεφεύγει ἀπό τά συνηθισμένα ὅρια τῆς φροντίδας, ἐγγίζει το παράλογο, ἤ καλύτερα εἶναι ἀγάπη ὑπέρλογη. Ἕνας λογικά σκεπτόμενος ἄνθρωπος δεν θά ἔστελνε τόν «υἱόν του τόν ἀγαπητόν» στούς κακούς γεωργούς πού σκότωσαν προηγουμένως τούς δούλους τους, τούς ἀπεσταλμένους γιά νά παραλάβουν τούς καρπούς.
Μέ αὐτή ὅμως τήν ἐνέργεια πού ὑπερβαίνει κάθε ἀνθρώπινη λογική ἐξεικονίζεται καί διατρανώνεται στήν παραβολή ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.
Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δέν ἐμφανίζεται μόνο σάν συνεχές ἐνδιαφέρον γιά τό λαό του, ἀλλά καί σάν ἔλεγχος γιά τήν κακή ἡγεσία του. Στή συνέχεια τῆς παραβολῆς λέγεται ὅτι οἱ κακοί γεωργοί θα τιμωρηθοῦν καί ὁ ἀμπελώνας θά ἀνατεθεῖ σέ ἄλλους γεωργούς, οἱ ὁποῖοι θά ἀποδώσουν καρπούς στόν κατάλληλο καιρό.
Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ «ἀρθήσεται» ἀπό τόν Ἰσραήλ καί δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τούς καρπούς αὐτῆς. Καί τό ἔθνος αὐτό εἶναι ὁ νέος Ἰσραήλ, ἡ Ἐκκλησία. Τό παράδειγμα τοῦ παλαιοῦ Ἰσραήλ δείχνει καθαρά ὅτι ὁ Θεός δέν δεσμεύεται μέ κανένα σχῆμα μέσα στήν ἱστορία, δείχνει τήν ἀγάπη του καί στέλνει τά ἀγαθά του, ἀλλά καί παιδαγωγεῖ αὐτούς πού μέ τη σκληρόκαρδη στάση τους ἐμποδίζουν τούς ἀνθρώπους νά καρπωθοῦν αὐτά τά ἀγαθά.
Ὁ Θεός μπορεῖ σέ κάθε στιγμή νά καταργήσει καί τούς γεωργούς καί νά ἐνεργήσει μέ διαφορετικό τρόπο μέσα στόν ἀμπελώνα του, ἀπό ἀγάπη πάντα γιά τούς ἀνθρώπους.
Τό ἔργο τῆς θείας ἀγάπης συνεχίζεται πέρα καί πάνω ἀπό ἀνθρώπινα κριτήρια, ὅποιοι ἀρνοῦνται νά βοηθήσουν στό ἔργο του ἤ καί τό ἐμποδίζουν, δέν θά τό ματαιώσουν ποτέ. Ἁπλῶς προκαλοῦν τήν παιδαγωγική ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία δέν βρίσκεται σέ ἀντίθεση μέ τήν ἀγάπη του, ἀπεναντίας ἀπορρέει ἀπό αὐτή.                                          
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
κ.κ. Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ο Ν Ο Σ

Σάββατο 02-9-2017              Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου
ΩΡΑ: 07:00-10:30                       Δημητρίου Αὐξεντίου.

Κυριακή 03-9-2017                Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου
ΩΡΑ: 07:00-10:30                        Σάββα Νέας Μορσίνης.
                                                   


ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

        Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης καί Περιθεωρίου Παντελεήμων συγχαίρει τούς νέους τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφέρειας γιά τήν ἐπιτυχία τους στά Α.Ε.Ι καί στά Τ.Ε.Ι. καί εὔχεται καλή δύναμη στόν καινούριο ἀγῶνα πού ἀναλαμβάνουν.
          Συγχαίρει παράλληλα τούς γονεῖς καί καθηγητές γιά τούς πολλούς κόπους τους, μέ τούς ὁποίους συνέβαλαν καί αὐτοί στήν ἐπιτυχία τῶν παιδιῶν τους.
          Στούς νέους μας πού δέν εἰσήχθησαν προτρέπει ὁ Σεβασμιώτατος τήν συνέχιση τῶν προσπαθειῶν τους γιά τήν ἐκπλήρωση τοῦ στόχου τους.


ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν   Τ Υ Π Ο Υ

Τήν 29ην Αὐγούστου ἐ.ἔ. ἡ Ἐκκλησία μας πανηγυρίζει τήν μνήμη τῆς Ἀποτομῆς τῆς Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Ἐνδόξου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου καί ἡ πόλις τῆς Ξάνθης τιμᾶ τόν Προστάτη καί Πολιοῦχο Ἅγιο της.
Οἱ λατρευτικές ἐκδηλώσεις μέ ἐπίκεντρο τόν ὁμώνυμο Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό θά τελεσθοῦν σύμφωνα μέ τό κάτωθι πρόγραμμα:

        Δευτέρα 28η Αὐγούστου 2017
        Ὥρα 19:00 : Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός.       
        Ὥρα 20:30 : Ἐκκίνηση Ἱερᾶς Λιτανείας.
        Ὥρα 21:00 : Ἀρτοκλασία καί ἐκφώνηση τοῦ Πανηγυρικοῦ Λόγου
                              τῆς Ἑορτῆς εἰς τήν Κεντρικήν Πλατείαν.

Τρίτη  29η Αὐγούστου 2017
        Ὥρα 07:00 - 10:30.  Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία. 
                                            
            Τίς ὡς ἄνω Ἱερές Ἀκολουθίες θά τιμήσουν μέ τήν παρουσία τους οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες: Καρπάθου καί Κάσου              κ. Ἀ μ β ρ ό σ ι ο ς, Ἄρτης κ. Κ α λ λ ί ν ι κ ο ς, Ἰωαννίνων                         κ. Μ ά ξ ι μ ο ς, Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων                           κ. Τ ι μ ό θ ε ο ς καί ὁ Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ. Π α ν τ ε λ ε ή μ ω ν.
Ἡ συμμετοχή τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ, τόσο στίς Ἱερές ἀκολουθίες ὅσο καί στήν λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Πολιούχου, ἀποτελεῖ χρέος πρός τόν Προστάτη Ἅγιο μας καί ἔκφραση εὐγνωμοσύνης γιά τίς πρός Κύριον πρεσβεῖες Του.


ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ

        ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                          
                                                                       ΞΑΝΘΗ  27-08-2017

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

«ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ»

Ἕνας νέος κάνει διάλογο μέ Χριστό. Πλησίασε ὁ νέος τοῦ Εὐαγγελίου τό Χριστό λέγοντας «Διδάσκαλε ἀγαθέ τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;», μά ἀπό τό στόμα τοῦ Χριστοῦ δέν ἄκουσε δημαγωγικά λόγια καί κολακεῖες, ἄκουσε ἀλήθειες. Καί ἄκουσε μάλιστα μιά ἀλήθεια, πού ἦταν γι’ αὐτόν πικρό φάρμακο. Καί δέν τό ἄντεχε ὁ ὀργανισμός του αὐτό τό φάρμακο, δέν θέλησε νά τό πάρει καί χάθηκε. Ἤταν ἀετός τοῦ πνεύματος. Εἶχε φτάσει σέ ἕνα ὕψος μεγαλο. Εἶναι τό ὕψος τῆς ἠθικῆς ζωῆς. Τοῦ θυμίζει ὁ Χριστός τίς ἐντολές τοῦ νόμου: «Οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐ ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τόν πατέρα καί τήν μητέρα καί ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν». Καί ὁ νέος ἀπαντᾶ «Ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου». Ὅλα αὐτά πού μοῦ λές Χριστέ, ἐγώ ἀπό μικρό παιδί τά ἔχω τηρήσει.
Ἀλλά ὁ ἀετός ζητοῦσε νά ἀνέβη σέ πιό ψηλή κορυφή. Καί ἡ κορυφή αὐτή ὀνομάζεται αἰώνια ζωή. Αἰώνια ζωή! Θά χαμογελάσει εἰρωνικά ὁ ὀρθολογιστής ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς μας. Αὐτά, θά μᾶς πεῖ, κάνετε σεῖς οἱ θεολόγοι. Ἀντί νά μιλᾶτε γιά τά προβλήματα τούτης τῆς ζωῆς, γιά τά χειροπιαστά, μιλᾶτε γιά τά ἀόρατα. Ἀντί νά ἀγωνίζεσθε γιά τή ζωή τούτη, πού τήν ζοῦμε, μεταθέτετε τό πρόβλημα τῆς ζωῆς σ' ἕναν ἄλλο κόσμο· μιλᾶτε γιά τήν ἄλλη ζωή, πού δέν ξέρουμε ἄν ὑπάρχει. Γίνετε ρεαλιστές.
Αὐτά θά μᾶς πεῖ περίπου κάποιος ὀρθολογιστής, πού θ' ἀκούσει νά μιλᾶμε γιά αἰώνια ζωή. Μόνο ὅποιος ἔχει ἀνέβη στήν πρώτη κορυφή βλέπει ὅτι ὑπάρχει καί δεύτερη κορυφή. Καί μόνο ὅποιος ἔχει ἀνέβη στήν κορυφή τῆς ἠθικῆς βλέπει ὁλοκάθαρα μπρός του ὅτι ὑπάρχει καί ἄλλη κορυφή, ἡ κορυφή τῆς αἰωνιότητος.
Καί ὁ νέος τοῦ Εὐαγγελίου πίστευε πώς ὑπάρχει αὐτή ἡ κορυφή, πώς ὑπάρχει αἰώνια ζωή καί τήν νοσταλγοῦσε, ποθοῦσε νά τήν κατακτήσει. Λαχταροῦσε τά ὕψη καί γι’ αὐτό ἦρθε στό Χριστό. Τοῦ ἔδειξε ὁ Χριστός τούς φτωχούς πού ὑποφέρουν καί τοῦ εἶπε: «Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησον τά ὑπάρχοντά σου καί δός πτωχοῖς...». Σάν νά τοῦ ἔλεγε ὁ Χριστός: Ποθεῖς νά βρεῖς τό δρόμο πού ὁδηγεῖ στήν αἰώνια ζωή; Σου λέω λοιπόν ὅτι αὐτός ὁ δρόμος περνάει ἀπό τίς καλύβες τῶν φτωχῶν, ἀπό τά κρεβάτια τῶν πονεμένων. Ὁ δρόμος πρός τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀπαραίτητα περνάει ἀπό τήν ἀγάπη, τήν ἐλεημοσύνη, τή θυσία. Αὐτά τά τρία θά τόν ἐλευθέρωναν τόν πλούσιο νέο ἀπό τό βαρύδι πού ἦταν δεμένο πάνω του. Αὐτά τά τρία θά τοῦ ἔδιναν τή δυνατότητα νά πετάξει ἀνάλαφρος στήν αἰώνια ζωή. Ὁ ταλαίπωρος νέος δέν ἤθελε νά ξεκολλήσει ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ πλούτου. Ἡ ἀγάπη τοῦ πλούτου ἔπνιξε τήν ἀγάπη πρός τούς ἄλλους. Ἔπνιξε ὅμως καί τήν ἀγάπη πρός τόν ἑαυτό του. Οὖτε τόν ἑαυτό του ἀγαποῦσε πραγματικά. Γιατί τόν ἄφησε νά βουλιάξει. 
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
κ.κ. Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ο Ν Ο Σ

Σάββατο 26-8-2017     Μέγας Ἑσπερινός εἰς τό πανηγυρίζον Ἱερόν Παρεκ-
ΩΡΑ: 19:00-20:30                  κλήσιον Ἁγίου Φανουρίου παραλίας Ἐρασμίου.

Κυριακή 27-8-2017               Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως
ΩΡΑ: 07:00-10:30                        τῆς Θεοτόκου Νέου Ζυγοῦ Καβάλας.

Δευτέρα 28-8-2017                Μέγας Ἑσπερινός εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό
ΩΡΑ: 19:00-21:30                 Μητροπολιτικό Ναό Τιμίου Προδρόμου.

Τρίτη 29-8-2017               Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό
ΩΡΑ: 07:00-10:30                        Μητροπολιτικό Ναό Τιμίου Προδρόμου.


ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Σάββατο, 26 Αυγούστου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 27/8-2/9/2017 Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  27/08/17 – 02/09/17


ΚΥΡΙΑΚΗ   27/08/2017
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία

ΤΡΙΤΗ   29/08/2017
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   01/09/2017
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία – Ἁ­γι­α­σμὸς πρω­το­μη­νι­ὰς

 Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 20-26/8/2017 Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  20/08/17 - 26/08/17


ΚΥΡΙΑΚΗ   20/08/2017
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία


ΣΑΒΒΑΤΟ   26/08/2017
18:00μ.μ. Ἀ­να­στά­σι­μος  Ἐ­σπε­ρι­νὸς 

Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Γνωστοποιεῖται ὅτι τήν Παρασκευή 18 Αὐγούστου ἐ.ἔ καί ὥρα 19:00 στό Ξενοδοχεῖο Νέμεσις στά Κομνηνά Ξάνθης θά πραγματοποιηθεῖ ἡ ἔναρξη τοῦ Τριήμερου Πανεπιστημίου- Βιωματικοῦ Ἐργαστηρίου, τό ὁποῖο θά λάβει χώρα ἀπό 18 ἕως 20 Αὐγούστου μέ θέμα Εἰδική Ἀγωγή καί Ἐκπαίδευση.
Πρόκειται γιὰ ἕνα ἰδιαίτερα καινοτόμο καὶ φιλόδοξο πρόγραμμα ποὺ πραγματοποιεῖται γιὰ πρώτη φορὰ στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης καὶ τὸ ὁποῖο θὰ συνδυάζει ὄχι μόνο τὶς θεωρητικὲς καὶ μεθοδολογικὲς προσεγγίσεις τῶν θεμάτων τῆς Γενικῆς καὶ Εἰδικῆς Ἀγωγῆς καὶ Ἐκπαίδευσης, ἀλλὰ καὶ βιωματικὰ ἐκπαιδευτικὰ ἐργαστήρια.


ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ

        ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                           
                                                                      ΞΑΝΘΗ  20-08-2017

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

«Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»

να πό τά χαρακτηριστικά τῆς Κοινωνίας μας εναι ασθηση τς νομίας. Κοινό πίστευμα λων εναι τι πάρχει προνομιακή μεταχείριση «κάποιων», τι ο νόμοι ν πάρχουν δέν φαρμόζονται, τουλάχιστον δέν σχύουν γιά λους, ν ταυτόχρονα θεωρεται στήν πράξη «λογικό» καί ναμενόμενο τό νά κμεταλλευθε νθρωπος σες εκαιρίες το δοθον, γιά νά προσπορισθε φελος μέ κάθε τρόπο, κόμη καί παράνομο νήθικο.
Ταυτόχρονα «θικολογον» λοι καταγγελτικά, μόνο καί μόνο γιά νά μεταθέσουν τήν εθύνη στούς λλους καί νά ποφύγουν τόν λεγχο καί τίς συνεπές τν δικν τους πράξεων, ν συνηθέστερα προβαλλόμενη δικαιολογία εναι: «λοι τσι κάνουν». Μέ λλα λόγια, ν παναστατομε ναντίον τς δικίας σέ θεωρητικό πίπεδο ταν τήν ποστομε, τελικά τή δικαιολογομε καί τήν ποδεχόμαστε ταν μς συμφέρει, μλλον γιατί εκολα συμβιβαζόμαστε μαζί της χοντας μβλύνει τό θικό μας ασθητήριο.
Μέ παραβολή μιλ καί σήμερα Κύριός μας, θέλοντας νά προσδιορίσει τήν πραγματικότητα στίς νθρώπινες σχέσεις καί νά ποδείξει τήν πιθυμητή καί πλέον συμφέρουσα γιά τόν νθρωπο δό.  νας δοῦλος βρκε στόν δρόμο του ναν σύνδουλό του, στόν ποο εχε δανείσει να ετελές ποσό, πού μως κόμη δέν το εχε πιστραφε. ρμησε λοιπόν πάνω του καί τόν πνιγε, παιτώντας τήν πιστροφή του φειλουμένου μικροδανείου. Παρά τίς κεσίες το φειλετη, ποος γονατιστός τόν παρακαλοσε γιά μιά πίστωση χρόνου , μέχρι νά βρε τό φειλόμενο ποσό, δανειστής δολος συρε τόν συνδούλο του καί τόν κλεισε φυλακή.
Μέ βάση τήν τετράγωνη ατή λογική, εναι πολύτως φυσιολογικό νά διεκδικεται καί νά πιβάλλεται φαρμογή σων χουν συμφωνηθε, κυρίως γιατί εναι εθύνη το καθενός συμβαλλομένου νά σκέπτεται τά συμφέροντά του καί μόνον, νά τά περασπίζεται καί νά τά κατοχυρώνει.
Τί ξεχν ὅμως δανειστής δολος; Τί καθιστᾶ τή συμπεριφορά του πρός τόν φειλέτη σύνδουλό το παράδεκτη; τι τήν μέσως προηγούμενη στιγμή, χι λλος σύνδουλός του, λλά διος Κύριος του, το εχε χαρίσει να δυσθεώρητο ποσό, πού χρωστοσε καί δέν πρχε περίπτωση ν' ποπληρώσει, κόμη κι ν ξεπουλοσε λα τά πάρχοντά του, κόμη καί τά μέλη τς οκογένειάς του καί τόν αυτό του τόν διο.
Μέ λλα λόγια, Χριστός ρχεται νά μς θυμίσει τίς πειρες εεργεσίες το γίου θεο πρός μς. Εεργεσίες πού μᾶς δωρήθηκαν χωρίς νά τίς ξίζουμε. Νά γίνουμε ἐλεήμονες ὅπως Ἐκεῖνος «Ἐλεήμων ἐστί».
                      ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ