Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΗ´ 23 - 35
23 Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ. 24 ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν προσηνέχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων. 25 μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα καὶ πάντα ὅσα εἶχε, καὶ ἀποδοθῆναι. 26 πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ λέγων· κύριε μακροθύμησον ἐπ’ ἐμοί, καὶ πάντα σοι ἀποδώσω. 27 σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτόν, καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ. 28 ἐξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ, ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια, καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν λέγων· ἀπόδος μοι εἴ τι ὀφείλεις. 29πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ παρεκάλει αὐτὸν λέγων· μακροθύμησον ἐπ’ ἐμοί, καὶ ἀποδώσω σοι· 30 ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως οὗ ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον. 31 ἰδόντες δὲ οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα ἐλυπήθησαν σφόδρα, καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ γενόμενα. 32 τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ· δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με· 33 οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς καὶ ἐγὼ σὲ ἠλέησα; 34 καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον αὐτῷ. 35 Οὕτω καὶ ὁ πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος ποιήσει ὑμῖν ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν τὰ παραπτώματα αὐτῶν. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΗ´ 23 - 35
23 Το καθήκον να συγχωρούμεν αυτούς που μας έφταιξαν είναι απεριόριστον. Δι' αυτό και η βασιλεία των ουρανών έχει παρομοιωθή με ένα βασιλέα, που ηθέλησε να λογαριασθή με τους δούλους του, στους οποίους είχεν εμπιστευθή την διαχείρισιν των οικονομικών του. 24Εκεί δε που ήρχισε να εξετάζη τους λογαριασμούς, του έφεραν βιαίως έναν, που του χρεωστούσε το τεράστιον πόσον των δέκα χιλιάδων ταλάντων. 25 Επειδή δε δεν είχε να επιστρέψη όσα χρεωστούσε, διέταξε ο κύριός του να πωληθή ως δούλος αυτός και η γυναίκα του και τα παιδιά του και όλα όσα είχε, δια να εξοφληθή έτσι έστω και μέρος από το χρέος. 26 Επεσε τότε κατά γης ο δούλος εκείνος, τον επροσκυνούσε και έλεγε· “Κυριε, δείξε επιείκειαν και μακροθυμίαν εις εμέ και όλα όσα σου χρεωστώ, θα σου τα πληρώσω”.27 Εφάνη δε σπλαγχνικός ο Κυριος του δούλου εκείνου, τον αφήκεν ελεύθερον και του εχάρισεν όλον το χρέος. 28 Αλλ' εκείνος ο δούλος όταν εβγήκεν έξω, ευρήκε ένα από τους συνδούλους του, ο όποιος του χρεωστούσε το μηδαμινόν ποσόν των εκατό δηναρίων. Αμέσως τον επιασε και τον επίεζε κατά τον πλέον σκληρόν τρόπον λέγων· Πλήρωσέ μου ο,τι μου χρεωστάς. 29 Επεσε τότε ο σύνδουλος εκείνος εις τα πόδια αυτού και τον παρακαλούσε λέγων· Δείξε σε μένα επιείκειαν και μακριθυμίαν και θα σου επιστρέψω τα οφειλόμενα. 30Αυτός δε δεν ήθελε να ακούση τίποτε, αλλά επήγε και τον κατήγγειλε εις τας αρχάς και τον έβαλε εις την φυλακήν, έως ότου πληρώση το χρέος του. 31 Οι άλλοι σύνδουλοί του, όταν είδαν αυτά που έγιναν, ελυπήθηκαν πάρα πολύ και ελθόντες στον κύριόν των του διηγήθηκαν με ακρίβειαν όλα τα γεγονότα. 32 Τοτε εκάλεσε αυτόν ο κύριός του και του είπε· Δούλε πονηρέ, όλο το τεράστιον εκείνο χρέος σου το εχάρισα, διότι με παρεκάλεσες. 33Δεν έπρεπε και συ να λυπηθής και να ελεήσης τον σύνδουλό σου, όπως εγώ ο Κυριος σου σε ελυπήθηκα και σε ελέησα; 34 Και οργισθείς ο κύριός του τον έβαλε εις την φυλακήν και τον παρέδωκε στους βασανιστάς, δια να τον βασανίζουν, μέχρις ότου εξοφλήση όλον το χρέος του. 35 Ετσι και ο Πατήρ μου ο επουράνιος θα κάμη εις σας εάν δεν συγχωρήτε ο καθένας στον αδελφόν του, με όλην σας την καρδιά, τα πταίσματα, που έχει κάμει απέναντί σας”. 


ΠΗΓΗ: www.saint.gr

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α' Θ´ 2 - 12
2 εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι· ἡ γὰρ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ. 3 ἡ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσιν αὕτη ἐστί. 4 Μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πιεῖν; 5 μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Κυρίου καὶ Κηφᾶς; 6 ἢ μόνος ἐγὼ καὶ Βαρνάβας οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν τοῦ μὴ ἐργάζεσθαι; 7 τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; τίς φυτεύει ἀμπελῶνα καὶ ἐκ τοῦ καρποῦ αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει; ἢ τίς ποιμαίνει ποίμνην καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσθίει; 8 Μὴ κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ; ἢ οὐχὶ καὶ ὁ νόμος ταῦτα λέγει; 9 ἐν γὰρ τῷ Μωϋσέως νόμῳ γέγραπται· οὐ φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα. μὴ τῶν βοῶν μέλει τῷ Θεῷ; 10 ἢ δι’ ἡμᾶς πάντως λέγει; δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ἐπ’ ἐλπίδι ὀφείλει ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾶν, καὶ ὁ ἀλοῶν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ μετέχειν ἐπ’ ἐλπίδι. 11 Εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν, μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ θερίσομεν; 12 εἰ ἄλλοι τῆς ἐξουσίας ὑμῶν μετέχουσιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; ἀλλ’ οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγομεν, ἵνα μὴ ἐγκοπήν τινα δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α' Θ´ 2 - 12
2 Εάν, έστω, δι' άλλους ανθρώπους δεν είμαι Απόστολος, αλλά δια σας οπωσδήποτε είμαι. Μαρτυρία και απόδειξις και επίσημος σφραγίς του αποστολικού μου αξιώματος και έργου είσθε σεις με την χάριν του Κυρίου. 3 Η απολογία μου εις εκείνους, οι οποίοι μου κάνουν ανάκρισιν και ερευνούν με καχυποψίαν να μάθουν, αν είμαι Απόστολος, είναι αυτή ακριβώς, το έργον που έχω κάμει εις σας. 4 Και, λοιπόν, μήπως εγώ και οι συνεργάται μου δεν έχομεν δικαίωμα να φάγωμεν και να πίωμεν αυτά που μας προσφέρουν οι μαθηταί μας δια την διατροφήν μας; 5 Μηπως δεν έχομεν και ημείς δικαίωμα να έχωμεν μαζή μας ανά τας διαφόρους περιοδείας μας Χριστιανήν αδελφήν, δια να μας υπηρετή, (όπως και οι άλλοι Απόστολοι και οι λεγόμενοι αδελφοί του Κυρίου και ο Κηφάς; 6 Η μόνος εγώ και ο Βαρνάβας δεν έχομεν δικαίωμα να εργαζώμεθα βιοποριστικόν έργον, (όπως και οι άλλοι Απόστολοι) και να ζώμεν από τα βοηθήματα, που με αγάπην θα μας προσφέρουν οι μαθηταί μας; 7Σας ερωτώ· ποιός ποτέ στρατιώτης παίρνει μέρος εις μίαν εκστρατείαν, εις ένα πόλεμον και πληρώνει ο ίδιος την τροφήν και τον οπλισμόν του; Ποιός φυτεύει αμπέλι και από τον καρπόν αυτού δεν τρώγει; Η ποιός βόσκει ποίμνιον και δεν τρώγει από το γάλα του ποιμνίου; ( Ημείς οι Απόστολοι είμεθα και στρατιώται του Χριστού και εργάται του αμπελώνος του και ποιμένες των λογικών του προβάτων. Σας ερωτώ λοιπόν· είναι λογικόν και νοητόν να μη τρεφώμεθα από το έργον και νοητόν να μη τρεφώμεθα από το έργον μας;) 8 Αλλά μήπως αυτά που σας λέγω είναι παρμένα από τας συνηθείας των ανθρώπων μόνο; Η μήπως δεν λέγει τα ίδια και ο μωσαϊκός Νομος; 9 Διότι και στον Νομον του Μωϋσέως έχει γραφή· “δεν θα βάλης φίμωτρον και δεν θα δέσης το στόμα του βωδιού που αλωνίζει”· θα του το αφήσης ελεύθερον να τρώγη και κάτι από τα στάχυα που αλωνίζει. Μηπως ο Θεός σαν Νομοθέτης ενδιαφέρεται δια τα βόδια; 10 Η δεν είναι λογικώτερον να πιστεύσωμεν, μήπως δι' ημάς πάντως δίδη αυτήν την εντολήν; Ναι δι' ημάς το λέγει. Διότι δι' ημάς τους πνευματικούς εργάτας έχει γραφή στον Νομον ότι ο γεωργός με την ελπίδα ότι θα απολαύση και ο ίδιος από την εσοδείαν, οφείλει να οργώνη και να καλλιεργή. Και εκείνος που γεμάτος ελπίδα αλωνίζει οφείλει να μετέχη εις την ελπίδα, ότι θα απολαύση τους καρπούς των κόπων του. 11 Λοιπόν και ημείς οι πνευματικοί εργάται, εάν εσπείραμεν εις σας τον σπόρον της θείας αληθείας και σας μετεδώσαμεν τας πνευματικάς δωρεάς του Θεού, είναι μεγάλο και παράδοξον πράγμα, εάν και ημείς θερίσωμεν και πάρωμεν προς συντήρησιν μας μερικά από τα υλικά αγαθά σας; 12 Εάν άλλοι έχουν απέναντί σας αυτό το δικαίωμα, να τρέφωνται δηλαδή από σας, δεν πρέπει πολύ περισσότερον να το έχωμεν ημείς; (Ποίος από σας και ποίος λογικός άνθρωπος θα πη όχι;). Και εν τούτοις ημείς δεν εκάμαμεν χρήσιν αυτών των δικαιωμάτων μας, αλλ' υποφέρομεν αντιθέτως τα πάντα και πείναν και δίψαν και γυμνότητα, δια να μη δώσωμεν ουδέ την παραμικροτέραν δυσκολίαν, ούτε το παραμικρότερον εμπόδιον εις την απρόσκοπον διάδοσιν του Ευαγγελίου του Χριστού. 


ΠΗΓΗ: www.saint.gr

Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΜΩΫΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΙΘΙΟΠΟΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για βιος αγιου μωυσεως του αιθιοπος

Βίος Αγίου Μωυσή του Αιθίοψ

Ο Άγιος Μωυσής ο Αιθίοπας εορτάζει στις 28 Αυγούστου
Ο μακάριος Μωυσής είναι ένας από τους μεγάλους Οσίους πατέρες της Εκκλησίας μας. Αυτός γεννήθηκε στην Αιθιοπία και όπως είναι φυσικό, το σώμα του ήταν μαύρο, 
λόγω της καταγωγής του.

Ήταν λήσταρχος

Ο Μωυσής αυτός και στην ψυχή ήταν μαύρος. Είχε κακούργα ένστικτα. Δυστυχώς δεν είχε γνωρίσει τον Χριστό νωρίς. Ήταν αλλόφυλος και κακότροπος 
άνθρωπος. Υπηρετούσε ως δούλος ένα πλούσιο άρχοντα. Κατόπιν τον έδιωξε ο άρχοντας για την πολλή κακία του και τις ληστρικές του πράξεις. Δεν μπορούσε να τον υποφέρει. 
Ζούσε, λοιπόν, ο Μωυσής τον ληστρικό βίο. Σαν ληστής λήστευε και φόνευε οποιονδήποτε, χωρίς να υπάρχει αιτία. 

Μετανοεί και γίνεται ασκητής

Αυτός, λοιπόν, ο ληστής κατανύχθηκε από ένα περιστατικό, το οποίον συνέβη εις αυτόν, από την θεία Πρόνοια. Και όχι μόνον πίστεψε με το περιστατικό αυτό, αλλά και βαπτίστηκε. 
Ακόμη και Μοναχός έγινε για να καταπολέμηση τον διάβολο πού προηγουμένως τον κυρίευε. Αποφάσισε να αφιερωθεί στο Θεό για να σώσει την ψυχή του.
Γι αυτό έφυγε από τον κόσμο και την σύγχυση. Μίσησε πια την αμαρτία. Με σταθερή απόφαση αφιερώθηκε στον Θεό ολοψύχως. Απαρνήθηκε τους φίλους, τους συγγενείς του, τα 
χρήματα και όλες τις απολαύσεις του κόσμου τούτου. Επήγε αμέσως στην Σκήτη των μοναχών. Ζητούσε τόπο ήσυχο και απάτητο. Ήθελε ησυχία για να κλάψει τις αμαρτίες του και 
να προσευχηθεί για την σωτηρία του. Βρήκε μια σπηλιά μέσα σ’ έναν έρημο τόπο. Εκεί έμεινε για να αγωνίζεται τον καλόν αγώνα της πίστεως. 

Τι τον χρειάζεσαι τέτοιο ανόητο

Κάποτε θέλησε ένας μεγάλος Άρχοντας να συνομιλήσει με τον Άγιο και να λάβει την ευλογία του. Πήρε λοιπόν, τους δούλους και υπηκόους του για να τον υπηρετούν. Ανέβηκε στο 
άλογο του και ξεκίνησε για τη Σκήτη. Έφθασε στο Κυριακό, το Κεντρικό Μοναστήρι. Προσκύνησε και άφησε δώρα μεγαλοπρεπή για τους πατέρες. Μετά τους ερώτησε με μεγάλο 
ενδιαφέρον, πού είναι ο Μωυσής. Οι πατέρες του έδειξαν το δρόμο. Μετέβαινε λοιπόν χαίρων να βρει τον ποθούμενο Άγιο.
Ο Όσιος όμως είδε από μακριά τον Άρχοντα να έρχεται και γνώρισε από Πνεύμα Άγιον, ότι γι αυτόν ερχόταν. Αμέσως βγήκε από την Σκήτη και βάδιζε στο δρόμο προσποιούμενος, 
ότι ήταν οδοιπόρος. Συνάντησε τον Άρχοντα και τον ερώτησε ο Άρχοντας, που κατοικεί ο Αββάς Μωυσής, ο περιβόητος. Ο Όσιος του απάντησε: —Τί τον χρειάζεσαι τέτοιον κουτό; 
Αυτός είναι ανόητος. Έχει δαιμόνιο, θα ζημιωθείς εάν μιλήσεις με τέτοιον ανόητον άνθρωπον. Γύρισε, Χριστιανέ μου, πίσω και μη κοπιάζεις άδικα. Κρίμα πού έκαμες τόσον κόπο.
Όταν άκουσε αυτά ο Άρχοντας επέστρεψε αμέσως στο Κυριάκο της Σκήτης. Τα ανέφερε όλα στους πατέρες. xristianos.gr Οι Μοναχοί λυπήθηκαν και σκέπτονταν, ποιος ήταν 
εκείνος, πού κατηγόρησε έτσι τον Όσιο. Αλλά ερώτησαν τον Άρχοντα τί λογής άνθρωπος ήταν εκείνος, πού συνάντησε.
Ήτανε, τους είπε, ένας ψηλός στο ανάστημα και μαύρος στο πρόσωπο. Επίσης ήταν και ρακένδυτος. Οι πατέρες τότε φώναξαν όλοι μαζί:
Αυτός ήταν ο Μωυσής! Το έκανε αυτό, για να αποφύγει την συνομιλία σου και έτσι να αποφύγει την ανθρώπινη εκτίμηση και τους επαίνους.
Τότε κατάλαβε ο Άρχοντας, ότι ήταν ο Μακάριος Μωυσής εκείνος πού συνάντησε. Θαύμασε την αρετή του και πολλά ωφελήθηκε από αυτόν. Αναχώρησε κατόπιν από την Σκήτη, 
χωρίς να τον ενοχλήσει, επειδή αγαπούσε την ησυχία και απέφευγε την επίδειξη

Τά ἔξωθεν ἐλευκάνθησαν ἤ τά ἔσωθεν;

Τόσο όμως έφτασε σε αρετή, ώστε αξιώθηκε να λάβει και το αξίωμα της Ιερωσύνης. Διότι ο Επίσκοπος, όταν έμαθε την θαυμάσια πολιτεία του και την αγία ζωή του, θέλησε να τον 
στολίσει με της Ιερωσύνης το αξίωμα. Όταν σε μια γιορτή κατέβηκε στο Κυριακό, τον χειροτόνησε ιερέα, χωρίς να θέλει ο Όσιος. Έπειτα ο Επίσκοπος του είπε :
—Τώρα Αββά Μωυσή άσπρισες. Έγινες ολόλευκος.
Ο Μωυσής του απήντησε με πραότητα.
—Πάτερ πατέρων, τα έξωθεν ελευκάνθησαν ή τα έσωθεν; Θαύμασε ο Αρχιερεύς την συνετή απόκριση. Τότε αποχαιρέτησαν τον Άγιο και έφυγαν.

«Φύγε σκυλάραπα»

Κάποτε θέλησε να τον δοκιμάσει ο Επίσκοπος για να φανεί η ταπείνωσή του και να γίνει παράδειγμα στους άλλους. Παρήγγειλε εις τους Κληρικούς εις μίαν μεγάλη πανηγύριν, όταν 
έρθει ο Μωυσής για να συλλειτουργήσουν όλοι μαζί να τον διώξουν. Έτσι να τον στενοχωρέσουν. Όταν ήρθε ο άξιος της Ιερωσύνης εις το ιερατείον για να φορέσει τα άμφιά του, τον 
ύβρισε ένας λέγοντας του:
—Φύγε από εδώ, ασχημομούρη, του κόσμου το περιγέλασμα, σκυλάνθρωπε. Δεν είσαι συ άξιος να σταθείς μαζί μας. Φύγε, σκυλάραπα.
Αμέσως απεχώρησε ο Μωυσής χωρίς να ταραχθεί και έφυγε για το κελί του. Έστειλε όμως ο Επίσκοπος ένα να τον παρακολουθήσει από πίσω του. Για να δει εάν θύμωσε. Άκουσε 
όμως εκείνος τον Μωυσή να επιπλήττει τον εαυτό του και να λέγει:
—Δεν σου το έλεγα, μελανέ, και ασχημοδέρματε, ότι δεν είσαι άξιος να συνομιλείς προς τους ανθρώπους; Καλά σου έκαμε και σε έβρισε. Σε είπαν σκυλάραπα. Σκύλος είσαι.
Αυτά όμως, όταν τα άκουσε εκείνος, πού τον ακολουθούσε πίσω του, πήγε και τα ανάφερε στον Επίσκοπο και εις το Ιερατείο. Τότε έστειλαν οι άνθρωποι και τον παρεκάλεσαν να 
επιστρέψει και να συλλειτουργήσει. Ο ευλογημένος Μωυσής πήγε, χωρίς καθόλου να ταραχθεί η καρδιά του. Στο τέλος τον ρώτησε ο Επίσκοπος:
Τίποτε απάντησε.
— Αμαρτωλός είμαι, χειρότερος και από το σκυλί. Το σκυλί το διώχνεις και φεύγει. Το ξανακαλείς και έρχεται..
Έκτοτε καθόλου δεν τον πείραξαν, γνωρίζοντας την ακακία και απλότητά του. Τον παρακαλούσαν, μάλιστα, να τους διηγείται ψυχωφελή και, σωτήρια παραδείγματα.

Η διδασκαλία του

Ο Άγιος Μωυσής τους δίδασκε να έχουν ταπείνωση διότι η ταπείνωσης ταπεινώνει τους δαίμονες, και η κενοδοξία τους υψώνει. Όποιος δεν έχει ταπείνωση εμπαίζεται από τον 
δαίμονα. Επίσης τους παρακαλούσε να προσεύχονται και σκέπτονται την αμαρτωλότητά τους, διότι, εάν δεν σκέπτονται την αμαρτωλότητα, η προσευχή δεν ακούγεται στον Κύριον, 
ούτε λαμβάνει άφεση και χάριν από Αυτόν. Επίσης να μη κρίνουν τους άλλους, διότι έτσι ακολουθούν την εντολή του Κυρίου «Μή κρίνετε, ἴνα μή κριθῆτε». Έτσι θα είσαστε βέβαιοι, 
ότι θα σωθείτε.
—Μάθετε, τους έλεγε, ότι είναι αδύνατον να λέγεται κανείς Χριστιανός, εάν δεν αγαπήσει πραγματικά τον Χριστό, καταφρονώντας όλα τα ανθρώπινα πράγματα, τις τιμές και τις 
απολαύσεις, χάριν Αυτού. Επίσης πρέπει να έχει απλότητα, πραότητα, ευλάβεια εις τον Θεόν και αγάπη πραγματική εις όλους τους ανθρώπους. Να με συγχωρείτε αδελφοί, 
προσέθεσε, και να παρακαλείτε τον Θεόν και για μένα τον ανάξιο και μαύρο εις την ψυχή και εις το σώμα, πού τόλμησα να εκφράσω τους λόγους αυτούς προς εσάς, πού είσθε 
ανώτεροι μου.
Έκανε μεγάλους αγώνας και άσκηση, ώστε και πολλούς από τους συντρόφους του και τους κλέφτες και τους ληστές, με το παράδειγμά του τους έκανε να γνωρίσουν την αλήθεια 
του Χριστού, να βαπτισθούν και να μετανοήσουν. Έζησε 75 έτη στον πρόσκαιρο αυτό κόσμο. Από τότε πού γνώρισε τον Χριστό έζησε βίο αγγελικό.

Εν μαχαίρα αποθανούνται

Αξιώθηκε όμως τον στέφανο του Μαρτυρίου. Αυτό έγινε ως εξής:
Καθώς καθόταν μια μέρα στην Σκήτη, με άλλους επτά αδελφούς. Προγνώρισε, διά της θείας χάριτος, τί έμελλε, τι επρόκειτο εις αυτόν να συμβεί.
—Σήμερον βάρβαροι έρχονται και σεις να φύγετε, για να μη σας φονεύσουν, τους είπε.
Οι επτά αδελφοί όταν άκουσαν τα Προφητικά λόγια του Αγίου Μωυσή τον ρώτησαν:
—Εσύ δεν θα φύγεις;
—Εγώ έχω τόσα χρόνια, τους είπε, πού περιμένω πότε να έλθει η ημέρα αυτή για να πληρωθούν τα λόγια του Κυρίου, πού λέγουν, ότι «πάντες οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρα 
ἀποθανοῦνται». Και τώρα να φύγω χωρίς τον στέφανον; Τότε και οι επτά αδελφοί ασκητές απήντησαν, ότι και αυτοί δεν φεύγουν, αλλά θα μείνουν μαζί του για να αποθάνουν μαζί 
του. Ο Μωυσής αποκρίθηκε.
—Έκαστος γνωρίζει τις πράξεις του και κάμετε, όπως σας φωτίσει ο Κύριος. Αλλά να! Έφτασαν οι Βάρβαροι.
Τότε ένας από αυτούς κρύφτηκε πίσω από την πόρτα. Αυτός έμεινε ζωντανός και έτσι διηγήθηκε αυτά, πού συνέβησαν. Όταν ήλθαν οι βάρβαροι φόνευσαν με ξίφος τον Μωυσή και 
τους άλλους έξι. Κατόπιν άρπαξαν ότι τους χρειαζόταν και έφυγαν. Τότε ο ένας, πού έμεινε κρυμμένος, είδε επτά στεφάνια, πού έπεσαν από τον ουρανό και στεφάνωσαν τους 
Μάρτυρες Οσίους.
Τέτοιο τέλος είχεν ο τρισμακάριος Μωυσής, ο οποίος άφησε εβδομήντα μαθητές. Αυτόν ας μιμηθούμε και εμείς οι αμαρτωλοί και ας κάνουμε αληθινή μετάνοια, για να λάβουμε 
συγχώρεση από τον Ιησού Χριστό και να μη χάσουμε την Ουράνια Βασιλεία Του.

Απολυτίκιο:
Ήχος πλ. Α
. Τον συνάναρχον Λόγον.
Των παθών καταλείψας Πάτερ την Αίγυπτον, των αρετών εν τω όρει ανήλθες πίστει θερμή, τον Σταυρόν τον του Χριστού άρας επ” ώμων σου, και δοξασθείς περιφανώς τύπος ώφθης Μοναστών, Μωσή Πατέρων ακρότης, μεθ” ων απαύστως δυσώπει ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.


Σάββατο, 27 Αυγούστου 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 28/8-3/9/2016 ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  28/08/16 - 03/09/16


ΚΥΡΙΑΚΗ 28/08/2016
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία

ΤΡΙΤΗ 30/08/2016
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/09/2016
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία – Αγιασμός – Ευχή Αγίου Μάμαντος

ΣΑΒΒΑΤΟ 03/09/2016
18:00μ.μ. Αναστάσιμος Εσπερινός

Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

        Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης καί Περιθεωρίου Παντελεήμων συγχαίρει τούς νέους τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφέρειας γιά τήν εἰσαγωγή τους στά Ἀνώτερα καί Ανώτατα Ἐκαπιδευτικά Ἱδρύματα τῆς πατρίδας μας καί εὔχεται καλή δύναμη στόν νέο αὐτό ἀγῶνα πού ξεκινοῦν.
          Συγχαίρει παράλληλα τούς γονεῖς καί καθηγητές γιά τούς πολλούς κόπους τους, μέ τούς ὁποίους συνέβαλαν καί αὐτοί στήν ἐπιτυχία τῶν παιδιῶν μας.
          Στούς νέους μας πού δέν εἰσήχθησαν προτρέπει ὁ Σεβασμιώτατος τήν συνέχιση τῶν προσπαθειῶν τους γιά τήν ἐκπλήρωση τοῦ στόχου τους.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
          ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                            ΞΑΝΘΗ  28-8-2016

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΜΕ ΦΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑ»
Τραγικὸ τὸ «κατηγορῶ» τοῦ πονεμένου πατέρα, στή σημερινή εὐαγγελική περικοπή.   Τὸ παιδὶ του ὑπέφερε φρικτά, πολλὲς φορὲς ἔπεφτε στὴ φωτιὰ καί ἄλλοτε στὸ νερό. Τὸ ἔφερε στοὺς μαθητές τοῦ Χριστοῦ καὶ ἱκέτευσε νὰ τὸ σώσουν. Ὅμως ἐκεῖνοι δὲν τὸ κατόρθωσαν. Καὶ τώρα ἔρχεται ὁ πατέρας στὸν Χριστό, γιὰ νὰ Τοῦ πεῖ, «τὸν ἔφερα στοὺς μαθητάς σου, ἀλλὰ δὲν μπόρεσαν νὰ τὸν θεραπεύσουν». Ἀνάλογες φράσεις ἀπογοητεύσεως ἀκούγονται συχνὰ καὶ στὶς μέρες μας γιὰ τοὺς διαδόχους τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ, τοὺς κληρικούς. Πολλοὶ μάλιστα εἶναι εὔκολοι νὰ περιγράψουν τὶς ἐλλείψεις, τὶς ἀδυναμίες, τὶς ἀποτυχίες τους.
Στό σχόλιο τοῦ πατέρα ἐκείνου ὁ Κύριος ἀπάντησε μὲ ἕναν γενικότερο ἔλεγχο. «Ὦ γενεὰ ἄπιστη καὶ διεστραμμένη, ἕως πότε θὰ εἶμαι μαζί σας; Ἕως πότε θὰ σᾶς ἀνέχομαι;». Καὶ οἱ μαθητές — οἱ «κατηγορούμενοι» — καὶ ὁ πατέρας  ὁ «κατήγορος» — ἀνήκαν στὴν ἴδια κοινωνία σὲ μιὰ «γενεὰ ἄπιστη», ποὺ ἐμπόδιζε τὴν εὐεργετικὴ θεία δύναμη ποὺ ἀντιστρατευόταν στὸ θαῦμα.
Ἡ ἴδια παρατήρηση ταιριάζει ἀσφαλῶς καὶ στά πικρὰ σχόλια πολλῶν δυσπίστων σήμερα, ποὺ περιγράφουν τὴν ἀνεπάρκεια ὁρισμένων κληρικῶν. Ὦ γενεὰ ἄπιστη!». Μαθητές καὶ κριτές ἀνήκουμε στὴν ἴδια γενιά. Οἱ ἱερεῖς μας δὲν ἔρχονται ἀπὸ κάποιο ἄλλο πλανήτη. Στὶς σύγχρονες οἰκογένειες γεννιοῦνται, στοὺς δρόμους μας μεγαλώνουν, στὰ σχολεῖα μας μορφώνονται. Τὴ νοοτροπία ὅλων μας κλείνουν μέσα τους. Ἡ εὐθύνη γιὰ τὴ χλιαρότητα τῆς πίστεως καὶ τὴν ἄτονη ζωὴ ἀρκετῶν κληρικῶν δὲν σχετίζεται μόνο μὲ τοὺς ἴδιους. Βαρύνει σὲ μεγάλο βαθμό ὁλόκληρη τὴ σύγχρονη κοινωνία μας.
Ὅσο τό κακό πληθαίνει καί ἡ ἀτμόσφαιρα τῆς σύγχρονης ζωῆς περισσότερο μολύνεται ἀπό τὰ λογιῶν-λογιῶν πνευματικὰ καυσαέρια καὶ ἀπόβλητα, τόσο γίνεται μεγαλύτερη ἡ ἀνάγκη εὐλογημένων ἱερέων πού μέ τήν συνετή ζωή τους καί τήν θερμή πίστη τους θά ἐμπνεύσουν, θά καθοδηγήσουν, θά ἀνακουφίσουν τόν ἀνθρώπινο πόνο, θά φέρνουν τόν Θεό στήν ζωή τῶν ἀνθρώπων καί τούς ἀνθρώπους κοντά στόν Θεό.
Ὅταν οἱ Ἀπόστολοι ρώτησαν τόν Χριστό γιατί δέν μπόρεσαν νά θεραπεύσουν τό ἄρρωστο παιδί, τούς ἀπάντησε εὐθέως, «διά τήν ἀπιστία ἡμῶν».  Ἀλλά ὁ Χριστός δέν ἔμεινε στόν ἔλεγχο, οὔτε ἀπέρριψε τούς μαθητές του. Μίλησε θετικά γιά τό ποῦ πρέπει νά στραφεῖ ἡ προσπάθειά τους.  Μίλησε γιά τήν ἀκαταμάχητη δύναμη τῆς πίστεως, γιά τήν προσευχή καί τή νηστεία, μέ τήν ὁποία ἀντιμετωπίζονται οἱ δαιμονικές δυνάμεις. Ὄλοι ὅμως ἔχουμε ὑποχρέωση νά συμβάλουμε θετικά γιά τήν ἀνάδειξη πιστῶν λειτουργῶν

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν   Τ Υ Π Ο Υ

Τήν 29ην Αὐγούστου ἐ.ἔ. ἡ Ἐκκλησία μας πανηγυρίζει τήν μνήμη τῆς Ἀποτομῆς τῆς Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Ἐνδόξου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου καί ἡ πόλις τῆς Ξάνθης τιμᾶ τόν Προστάτη καί Πολιοῦχο Ἅγιο της.
Οἱ λατρευτικές ἐκδηλώσεις μέ ἐπίκεντρο τόν ὁμώνυμο Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό θά τελεσθοῦν σύμφωνα μέ τό κάτωθι πρόγραμμα:

        Κυριακή 28η Αὐγούστου 2016
        Ὥρα 19:00 : Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός.       
        Ὥρα 20:30 : Ἐκκίνηση Ἱερᾶς Λιτανείας.
        Ὥρα 21:00 : Ἀρτοκλασία καί ἐκφώνηση τοῦ Πανηγυρικοῦ Λόγου
                              τῆς Ἑορτῆς εἰς τήν Κεντρικήν Πλατείαν.

Δευτέρα  29η Αὐγούστου 2016
        Ὥρα 07:00 - 10:30.  Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία. 
                                           
            Τίς ὡς ἄνω Ἱερές Ἀκολουθίες θά τιμήσουν μέ τήν παρουσία τους οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες: Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσόστομος, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ.κ. Παντελεήμων, Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναβίας κ.κ. Κλεόπας, ὁ Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ.κ. Π α ν τ ε λ ε ή μ ω ν καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ.κ. Ἀδριανός.

Ἡ συμμετοχή τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ, τόσο στίς Ἱερές ἀκολουθίες ὅσο καί στήν λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Πολιούχου, ἀποτελεῖ χρέος πρός τόν Προστάτη Ἅγιο μας καί ἔκφραση εὐγνωμοσύνης γιά τίς πρός Κύριον πρεσβεῖες Του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
κ.κ. Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ο Ν Ο Σ

Παρασκευή 26-8-2016              Μέγας Ἑσπερινός εἰς τό πανηγυρίζον Ἱερόν Παρεκ-
ΩΡΑ: 19:00-20:30                       κλήσιον Ἁγίου Φανουρίου παραλίας Ἐρασμίου.

Κυριακή 28-8-2016                   Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου
ΩΡΑ: 07:00-10:30                        Δημητρίου Κιμμερίων.

ΩΡΑ: 19:00-21:30                      Μέγας Ἑσπερινός εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό
                                                 Μητροπολιτικό Ναό Τιμίου Προδρόμου.

Δευτέρα 29-8-2016                    Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό
ΩΡΑ: 07:00-10:30                        Μητροπολιτικό Ναό Τιμίου Προδρόμου.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΖ´ 14 - 23
14 Καὶ ἐλθόντων αὐτῶν πρὸς τὸν ὄχλον προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων· 15 Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. 16 καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι. 17 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη! ἕως πότε ἔσομαι μεθ’ ὑμῶν; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε.18 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 19 Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ’ ἰδίαν εἶπον· Διατί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; 20 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται· καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. 21 τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. 22 Ἀναστρεφομένων δὲ αὐτῶν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων 23καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΖ´ 14 - 23
14 Και όταν κατέβηκαν και ήλθαν προς το πλήθος, επλησίασεν αυτόν ένας άνθρωπος, που εγονάτισε εμπρός του με ευλάβειαν και είπε· 15 “Κυριε σπλαγχνίσου το παιδί μου, διότι σεληνιάζεται και ταλαιπωρείται πολύ φοβερά· διότι πολλές φορές πίπτει εις την φωτιά και πολλές φορές στο νερό. 16 Και έφερα αυτόν προς τους μαθητάς σου με την παράκλησιν να τον θεραπεύσουν και αυτοί δεν ημπόρεσαν να του χαρίσουν την θεραπείαν”. 17 Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπεν· “ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη από την κακίαν! Εως πότε θα είμαι μαζή σας; Εως πότε θα σας ανέχωμαι; Φερετε μου αυτόν εδώ”. 18 Και επέπληξεν ο Ιησούς το δαιμόνιον και εβγήκεν αυτό από το παιδί, το οποίον και εθεραπεύθη από την ώρα εκείνην. 19 Τοτε επλησίασαν οι μαθηταί τον Ιησούν ιδιαιτέρως και είπαν· “διατί ημείς δεν ημπορέσαμεν να διώξωμε αυτό το δαιμόνιον;” (Είπαν δε τούτο, διότι εις άλλας περιστάσεις είχαν εκδιώξει δαιμόνια). 20 Ο δε Ιησούς είπεν εις αυτούς· “ένεκα της απιστίας σας. Διότι σας διαβεβαιώνω, εάν έχετε πίστιν σαν το μικρό σπόρο του σιναπιού, θα πήτε στο βουνό τούτο· πήγαινε από εδώ εκεί και θα πάη και τίποτε δεν θα είναι για σας αδύνατον. 21Μαθετε δε ότι αυτό το είδος των δαιμονίων δεν εκδιώκεται παρά με προσευχήν και νηστείαν”. 22 Ενώ δε περιήρχοντο εις την Γαλιλαίαν, είπε εις αυτούς ο Ιησούς· “ο Υιός του ανθρώπου μέλλει να παραδοθή εις τα χέρια μοχθηρών ανθρώπων 23 και θα τον θανατώσουν, και κατά την τρίτην ημέρα θα αναστηθή”. Και ελυπήθησαν παρά πολύ οι μαθηταί. 


ΠΗΓΗ: www.saint.gr

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α' Δ´ 9 - 16
9 δοκῶ γὰρ ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. 10 ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι.11 ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνητεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν 12 καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσί· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, 13 βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι. 14 Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ’ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶ· 15 ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ’ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. 16 παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α' Δ´ 9 - 16
9 Αλλ' ημείς οι Απόστολοι κάθε άλλο παρά βασιλείαν και δόξαν έχομεν κερδήσει στον κόσμον αυτόν. Διότι νομίζω, ότι ο Θεός ημάς τους Αποστόλους μας έχει δείξει εις τα μάτια όλων των ανθρώπων σαν τους πιο τελευταίους, σαν καταδικασμένους εις θάνατον, που βαδίζουν στον τόπον της εκτελέσεως. Διότι εγίναμεν παράδοξον θέαμα εις όλον τον κόσμον, στους αγγέλους που θαυμάζουν, και στους ανθρώπους που χλευάζουν. 10 Ημείς οι Απόστολοι θεωρούμεθα από τους ανθρώπους του κόσμου μωροί και ανόητοι δια το όνομα του Χριστού. Σεις όμως είσθε φρόνιμοι και συνετοί εν Χριστώ! Ημείς είμεθα ασθενείς και αδύνατοι. Σεις όμως είσθε ισχυροί και ακατανίκητοι! Σεις είσθε ένδοξοι, ημείς δε περιφρονημένοι και εξουθενωμένοι. 11 Από την ημέραν που ελάβαμεν το αποστολικόν αξίωμα και μέχρις αυτής της ώρας, ζώμεν ανάμεσα στο πλήθος από ταλαιπωρίας και περιπετείας. Και πεινώμεν και διψώμε· και δεν έχομεν ρούχα δια να προφυλαχθώμεν από τας κακοκαιρίας και δεχόμεθα ραπίσματα και γρονθοκοπήματα, και συνεχώς μετακινούμεθα από τόπου εις τόπον, χωρίς να έχωμεν πουθενά σταθεράν παραμονήν. 12 Και κοπιάζομεν εργαζόμενοι με τα ίδια μας τα χέρια. Οταν οι άπιστοι μας εμπαίζουν και μας υβρίζουν ημείς τους ευλογούμεν και ευχόμεθα αγαθά δι' αυτούς. Οταν μας καταδιώκουν, δεικνύομεν μακροθυμίαν και υπομονήν απέναντί των. 13 Οταν μας δυσφημούν και μας διαβάλλουν, ημείς προσπαθούμεν με λόγια καλωσύνης και αγάπης να τους καταπραΰνωμεν και τους ημερώσωμεν. Σαν τα πλέον ρυπαρά πράγματα του κόσμου έχομεν γίνει, σαν αποσπογγίσματα για πέταμα θεωρούμεθα εις τα μάτια όλων έως την στιγμήν αυτήν. 14 Με αυτά που σας γράφω δεν θέλω να σας πικράνω και εντροπιάσω, αλλά σαν παιδιά μου αγαπητά σας συμβουλεύω. 15 Διότι έστω και αν έχετε παρά πολλούς παιδαγωγούς και διδασκάλους κατά Χριστόν, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρας. Ενας είναι ο πατέρας σας, εγώ. Διότι εγώ, με τον φωτισμόν και την δύναμιν του Χριστού, σας έχω γεννήσει πνευματικώς εις την νέαν ζωήν δια μέσου του Ευαγγελίου. 16 Σας παρακαλώ, λοιπόν, σαν παιδιά μου αγαπημένα, να γίνεσθε μιμηταί μου. 


ΠΗΓΗ: www.saint.gr

Σάββατο, 20 Αυγούστου 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 21-27/8/2016 Ι.Ν.ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  21/08/16 - 27/08/16

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/08/2016
07:00π.μ. Θεία Λειτουργία
  
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/08/2016
18:00μ.μ. Αναστάσιμος Εσπερινός


Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ