ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για αγια παρασκευη

AΠOΛYTIKIOΝ TΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Ἦχος α´.Αὐτόμελον

Tὴν σπουδήν σου τῇ κλήσει κατάλληλον,
ἐργασαμένη φερώνυμε,
τὴν ὁμώνυμόν σου πίστιν,
εἰς κατοικίαν κεκλήρωσαι,
Παρασκευὴ Ἀθληφόρε·
ὅθεν προχέεις ἰάματα,
καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.