Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ

        ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                           
                                                                                    ΞΑΝΘΗ  02-08-2015
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
«Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ»
Μιὰ χαρακτηριστικὴ ἐναλλαγὴ τόλμης καὶ φόβου, ἐμπιστοσύνης καὶ δισταγμοῦ παρουσιάζει ἡ περιπέτεια τοῦ ἀποστόλου Πέτρου μέσα στὴν ταραγμένη θάλασσα τῆς Γενισαρέτ, τὴν ὁποία περιγράφει τὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα.  Πρόκειται γιά μιά ψυχολογία τυπικά ἀνθρώπινη πού μᾶς βοηθᾶ νά κατανοήσουμε καί ἐμεῖς κάτι περισσότερο ἀπό τήν πνευματική μας προσωπική περιπέτεια. Τό πρῶτο μέρος τῆς Περικοπῆς εἶναι μιά φάση αὐθόρμητης πίστεως. Ὁ ἀπόστολος Πέτρος, πλημμυρισμένος ἀπὸ ἀφοσίωση καὶ ἐμπιστοσύνη, ζητάει νὰ ἔρθει ὅσο τὸ δυνατὸ συντομότερα κοντὰ στὸ Χριστό. Κύριε, ἄν εἶσαι Σύ, τότε δῶσε μου διαταγή νά ἔρθω κοντά Σου πάνω στά νερά. Τότε ἡ σκέψη τοῦ Πέτρου ἦταν ἐπίμονα στραμμένη στον Χριστό.
Ἕνα ἄλλο στοιχεῖο εἶναι ἡ τόλμη ποὺ ἀναπτύσσεται μέσα σ’ αὐτὴν τὴν ἐμπιστοσύνη. Ἀνάμεσα στὸ μαθητὴ καὶ τὸν Διδάσκαλο ὑπάρχουν τρι-κυμισμένα κύματα. Ἀλλὰ ἡ ἐσωτερικὴ βεβαιότητα τοῦ Πέτρου, δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἐξωτερικὰ στοιχεῖα. Ἐκεῖνο ποὺ βαρύνει δὲν εἶναι ἡ φουρτούνα, ἀλλὰ ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ποὺ βρίσκεται κοντά του. Ὅποιος ἀτενίζει σταθερὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ὅποιος εἶναι ἕτοιμος νὰ τὸν ἀκολουθήσει, νὰ συσταυρωθεῖ μὲ τὸ Χριστό, εἶναι σὲ θέση νὰ βαδίσει πάνω στὶς πιὸ ἀμφίβολες καταστάσεις, τίς πιό ἀβέβαιες καί τίς πιό ρευστές ἀκόμη καί πάνω στά ὕδατα.
Ἕνα τρίτο στοιχεῖο εἶναι ὅτι ὁ Πέτρος ζητεῖ συγκατάθεση. «Κέλευσόν με πρός σε ἐλθεῖν ἐπί τά ὕδατα».  Δος μου τήν ἄδεια, δός μου τήν συγκατάθεση Σου, τή διαταγή νά ἔρθω. Καὶ τὰ πιὸ τολμηρὰ πνεύματα πρέπει πάντα νὰ ζητοῦν τὴ συγκατάθεση τοῦ Χριστοῦ στὰ σχέδιά τους καὶ νὰ περιμένουν τὸ «ἐλθὲ» τοῦ Κυρίου. Ἔτσι δείχνουν ὅτι ὄχι ἁπλῶς ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὸν Χριστό, ἀλλὰ ὅτι ἐξαρτοῦν τὸ πᾶν ἀπὸ Ἐκεῖνον, ὅτι δέν τολμοῦν νά προχωρήσουν χωρίς τή δική Του ἄδεια.
Στὴν πρώτη περίπτωση ὁ Πέτρος εἶχε ἕνα ζωντανὸ διάλογο μὲ τὸν Διδάσκαλο. Ἄκουσε τὸν Ἰησοῦ νὰ λέει: «Θαρσεῖτε, ἐγὼ εἶμαι, μὴ φοβᾶστε». Τότε ὁ μαθητὴς τοῦ ζήτησε νὰ πάει κοντά Του. Περπατώντας στὰ κύματα, διακόπτεται αὐτὴ ἡ ζωντανὴ ἐπαφὴ καὶ ἀρχίζει ἕνας παράξενος, μυστικός, σιωπηλὸς διάλογος μὲ τὸν ἰσχυρὸ ἄνεμο, μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς φύσεως. Ἔτσι τό κέντρο βάρους τῆς προσοχῆς του μετατοπίζεται πρός τόν κίνδυνο τόν ὁποῖο διατρέχει καί ἡ ισορροπία καταστρέφεται.
Ἀλλά ὁ Πέτρος δέν ἀφέθηκε νά τόν ρουφήξουν τά κύμματα.  Στήν κρίσιμη στιγμή κραύγασε «Κύριε σῶσον με».  Αὐτή ἡ κραυγή συμπυκνώνει τά αἰσθήματα συντριβῆς, μετάνοιας καί ἀνοίγει πάλι τόν δρόμο πρός τόν Χριστό.
                      ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
κ.κ. Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ο Ν Ο Σ


Κυριακή 2-8-2015                Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου
ΩΡΑ: 07:00-10:30                      Παντελεήμονος Παλαιοῦ Ὀλβίου. 

ΩΡΑ: 19:00-20:00                      Μέγας Παρακλητικός Κανόνας εἰς τόν Ἱερό
                                           Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου Ξάνθης.      
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΔ´ 22 - 34
22 Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. 23 καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ’ ἰδίαν προσεύξασθαι. ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ. 24 τὸ δὲ πλοῖον ἤδη μέσον τῆς θαλάσσης ἦν, βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων· ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος. 25 τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἀπῆλθε πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης. 26 καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπὶ τὴν θάλασσαν περιπατοῦντα ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι φάντασμά ἐστι, καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν. 27 εὐθέως δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων· Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε. 28 ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε· Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με πρὸς σὲ ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὕδατα· 29 ὁ δὲ εἶπεν, Ἐλθέ. καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου ὁ Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα ἐλθεῖν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. 30 βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον ἰσχυρὸν ἐφοβήθη, καὶ ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι ἔκραξε λέγων· Κύριε, σῶσόν με. 31 εὐθέως δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ· Ὀλιγόπιστε! εἰς τί ἐδίστασας; 32καὶ ἐμβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος. 33 οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ ἐλθόντες προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες· Ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς εἶ. 34 Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον εἰς τὴν γῆν Γεννησαρέτ. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΔ´ 22 - 34
22 Και αμέσως ο Ιησούς ηνάγκασε τους μαθητάς να εισέλθουν στο πλοίον και να πάνε προ αυτού στο απέναντι μέρος, μέχρις ότου αυτός απολύση τα πλήθη του λαού. (Τούτο δε το έκαμε δια να μη παρασυρθούν και οι μαθηταί από τον άκριτον ενθουσιασμόν των ανθρώπων αυτών, που ήθελαν να τον ανακηρύξουν βασιλέα). 23 Αφού δε διέλυσε τα πλήθη, ανέβη στο όρος, δια να προσευχηθή μόνος και απερίσπαστος. Οταν δε άρχισε να νυκτώνη, ήτο μόνος. 24 Το δε πλοίον ευρίσκετο στο μέσον της θαλάσσης και εταλαιπωρείτο πολύ από τα κύματα, διότι ήτο αντίθετος ο άνεμος. 25 Κατά δε τα χαράματα, το τέταρτον τρίωρον της νυκτός, κατά τον χρόνον που η τετάρτη βάρδια των φρουρών ανελάμβανε υπηρεσίαν, ήλθεν ο Ιησούς προς τους μαθητάς περιπατών επάνω εις την θάλασσαν. 26Οταν δε τον είδαν οι μαθηταί να περιπατή επάνω εις την θάλασσαν, εταράχθησαν και έλεγαν ότι είναι φάντασμα και από τον φόβον έκραξαν. 27 Αμέσως όμως ωμίλησεν ο Ιησούς προς αυτούς και τους είπε· “θάρρος, εγώ είμαι· μη φοβείσθε”. 28 Απεκρίθη δε εις αυτόν ο Πετρος και είπε· “Κυριε, εάν είσαι συ, διάταξέ με να έλθω προς σε περιπατών επάνω εις τα νερά”. 29 Ο δε Κυριος του είπε· “έλα”. Κατέβηκε ο Πετρος από το πλοίον και επεριπάτησε επάνω εις τα νερά, δια να έλθη στον Ιησούν. 30 Οταν όμως είδε τον άνεμον ισχυρόν, εφοβήθη, εκλονίσθη η πίστις του, ήρχισε να βυθίζεται και εφώναξε δυνατά λέγων· “Κυριε σώσε με”. 31 Αμεσως δε ο Ιησούς άπλωσε το χέρι του, τον έπιασε και του είπε· ολιγόπιστε διατί εκλονίσθης εις την πίστιν και εδειλίασες;” 32 Οταν δε ανέβησαν στο πλοίον, έπαυσε ο άνεμος. 33 Οι μαθηταί, που ήσαν στο πλοίον, ήλθαν, εγονάτισαν με σεβασμόν προς αυτόν και είπαν· “αληθινά συ είσαι Υιός του Θεού”. 34 Και αφού διέσχισαν την θάλασσαν, ήλθαν εις την χώραν της Γεννησαρέτ. 


ΠΗΓΗ:www.saint.gr

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α' Γ´ 9 - 17
9 Θεοῦ γάρ ἐσμεν συνεργοί· Θεοῦ γεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή ἐστε. 10 Κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον τέθεικα, ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ· ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ· 11 θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός. 12 εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον τοῦτον χρυσόν, ἄργυρον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην, 13 ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται· ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει· ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται· καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστι τὸ πῦρ δοκιμάσει. 14 εἴ τινος τὸ ἔργον μενεῖ ὃ ἐπῳκοδόμησε, μισθὸν λήψεται· 15 εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται, αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός. 16 Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστε καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; 17 εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός· ὁ γὰρ ναὸς τοῦ Θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α' Γ´ 9 - 17
9 Ο Απολλώς, λοιπόν, και εγώ είμεθα μεταξύ μας ένα, συνεργάται του Θεού δια την ιδικήν σας σωτηρίαν. Σεις δε είσθε αγρός και ιδιοκτησία του Θεού, που καλιεργείται από αυτόν τον ίδιον. Είσθε οικοδόμημα του Θεού, που εις την πραγματικότητα κτίζεται από τον ίδιον τον Θεόν με όργανά του ημάς. 10 Συμφωνα δε με την χάριν και την αποστολήν που μου έδωσεν ο Θεός μεταξύ των εθνών, εγώ, σαν σοφός αρχιτέκτων φωτισμένος από τον Θεόν, έχω θέσει ακλόνητον θεμέλιον εις την Κορινθον και άλλος κτίζει επάνω στο θεμέλιον αυτό. Ο καθένας όμως ας βλέπη και ας προσέχη πως κτίζει επάνω στο θεμέλιον. 11 Δεν πρέπει δε να ασχολήται με νέαν θεμελίωσιν, διότι κανένας δεν ημπορεί να βάλη άλλο θεμέλιο αγκωνάρι εκτός από εκείνο που έχει ήδη τεθή και κείται εις την βάσιν της οικοδομής· και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. 12 Εάν δε κανείς κτίζη επάνω στο θεμέλιον αυτό πολύτιμα υλικά, όπως είναι ο χρυσός, ο άργυρος, οι πολύτιμοι λίθοι, η κτίζη ξύλα, χορτάρι και καλάμια, 13 ας έχη υπ' όψιν του, ότι του καθενός οικοδόμου θα γίνη φανερόν το έργον και η αξία του. Διότι η μεγάλη εκείνη ημέρα της κρίσεως θα το φανερώση ολοκάθαρα. Επειδή θα συνοδεύεται αυτή με την θείαν δικαιοσύνην, η οποία σαν φως θα αποκαλύπτη και σαν πυρ θα κατακαίη κάθε τι το ευτελές και σάπιο. Και του καθενός το έργον τι είναι και τι αξίζει, θα το φανερώση η δικαία κρίσις του Θεού που ομοιάζει με την φωτιά. 14 Εάν, λοιπόν, το έργον που ένας ωκοδόμησε επάνω στο θεμέλιον, στον Χριστόν, μένη άθικτον από την φωτιά, καθ' ο στερεόν και ανθεκτικόν, αυτός θα λάβη μισθόν. 15 Εάν όμως κάποιου άλλου το έργον κατακαή και γίνη στάκτη, αυτός θα ζημιωθή, διότι οι κόποι του θα πάνε χαμένοι. Ο ίδιος όμως ίσως σωθή με πολύ μεγάλην δυσκολίαν, σαν εκείνον που διέρχεται ανάμεσα από τας φλόγας. (Θα σωθή εάν η δικαιοσύνη του Θεού τον κρίνη, τουλάχιστον δια την καλήν του διάθεσιν, άξιον συγνώμης και σωτηρίας). 16 Σεις οι Κορίνθιοι είσθε αυτό το πνευματικόν οικοδόμημα, δια το οποίον ομιλώ. Σας ερωτώ, λοιπόν· δεν γνωρίζετε, ότι είσθε πράγματι πνευματικός ναός του Θεού και ότι το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας και μεταξύ σας; 17 Εάν, λοιπόν, κανείς με τας φιλονεικίας και τας διαιρέσεις καταστρέφη τον ναόν του Θεού, ας γνωρίζη αυτός, ότι θα τον καταστρέψη ο Θεός. Διότι ο ναός του Θεού είναι άγιος, ιερόν αφιέρωμα στον Θεόν. Τετοιος δε άγιος ναός του Θεού είσθε σεις. 


ΠΗΓΗ: www.saint.gr

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

ΤΟ Θ' ΕΩΘΙΝΟ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ "ΩΣ ΕΠ' ΕΣΧΑΤΩΝ" ΣΕ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΤΟΥ Α' (ΨΑΛΛΕΙ Ο ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ)

Αποτέλεσμα εικόνας για εικονα χριστου με μαθητες και θωμα

Το ένατον Αναστάσιμον εωθινόν δοξαστικόν ιδιόμελον.
Ποίημα Λέοντος βασιλέως του σοφού.
Ήχος πλ. Α

Ως επ’ εσχάτων των χρόνων, ούσης οψίας Σαββάτων, εφίστασαι τοις φίλοις Χριστέ, και θαύματι θαύμα βεβαιοίς, τη κεκλεισμένη εισόδω των θυρών, την εκ νεκρών σου Ανάστασιν. Αλλ' έπλησας χαράς τους Μαθητάς, και Πνεύματος αγίου μετέδωκας αυτοίς, και εξουσίαν ένειμας αφέσεως αμαρτιών. Και τον Θωμάν ου κατέλιπες, τω της απιστίας καταβαπτίζεσθαι κλύδωνι. Διό παράσχου και ημίν, γνώσιν αληθή, και άφεσιν πταισμάτων, εύσπλαγχνε Κύριε.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Καθώς πλησίαζε πια να βραδιάσει εκείνη την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, (δηλαδή την Κυριακή), μετά την ανάσταση στέκεσαι, Χριστέ, ανάμεσα στους μαθητές και φίλους Σου, και με θαύμα επιβεβαιώνεις το θαύμα της αναστάσεώς Σου εκ νεκρών, αφού βρέθηκες ανάμεσά τους, ενώ η είσοδος ήταν κλεισμένη. Έτσι, γέμισες με χαρά τους θλιμμένους μαθητές Σου, και τους μετέδωκες το Άγιό Σου Πνεύμα, ενώ τους έδωσες την χάρη και την εξουσία να συγχωρούν τις αμαρτίες των πιστών. Δεν εγκατέλειψες επίσης και τον Θωμά, που καταβυθιζόταν στη φουρτούνα της απιστίας. Γι’ αυτό χάρισε και σε μας την αληθινή γνώση, που μόνο Εσύ έχεις, και την άφεση των αμαρτιών μας, ευσπλαχνε Κύριε.

Απόδοση Μοναχής Θεοδοσίας.


ΠΗΓΗ:www.orp.gr

Ψάλλει ο Άρχων ΣτανίσταςΤρίτη, 28 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ Ι.Ν.ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από 1-16 Αυγούστου 2015 Θεού θέλοντος θα τελείται καθημερινά:
1) πρωϊνή Θεία Λειτουργία με αφορμή την κοίμηση της Θεοτόκου αλλά και την κοίμηση του προστάτου της ενορίας μας Αγίου Γερασίμου στις 07:00π.μ..
2) ο Μικρός Παρακλητικός Κανόνας προς τιμή της Θεοτόκου κάθε απόγευμα στις 19:00μ.μ. εκτός από τις ημέρες εκείνες που δεν τελείται παράκληση αλλά εσπερινός.
  

Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

Κυριακή, 26 Ιουλίου 2015

(ΠΑΡΗΛΘΕ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 26/7-1/8/2015 Ι.Ν.ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ( ΠΑΡΗΛΘΕ )     ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ  
     ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΦΕΪΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  26/07/15 - 01/08/2015

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/07/2015
07:00π.μ.  Θεία Λειτουργία  (Στο εξωκκλήσιον της Αγ.Παρασκευής)
20:00μ.μ.  Πανηγύρι στο χώρο του γηπέδου


ΣΑΒΒΑΤΟ  01/08/2015
07:00π.μ.  Θεία Λειτουργία – Αγιασμός
18:00μ.μ.  Αναστάσιμος ΕσπερινόςΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΑ ΒΑΦΕΪΚΑ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Στις 24 Ιουλίου 2015 έγινε εθελοντική αιμοδοσία στα Βαφέικα από χριστιανούς και μουσουλμάνους μέσα στα πλαίσια της μεγάλης ανάγκης για αίμα που υπάρχει το καλοκαίρι αλλά και μέσα στα πλαίσια του εορτασμού του εξωκκλησίου της Αγίας Παρασκευής. Θεού θέλοντος ελπίζουμε να καρποφορήσει η προσπάθεια των φορέων ώστε η αιμοδοσία να γίνει θεσμός στο χωριό μας.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΑΡΧΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΔ´ 14 - 22
14 Καὶ ἐξελθὼν εἶδε πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. 15 ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. 16 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. 17 οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ· Οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. 18 ὁ δὲ εἶπε· Φέρετέ μοι αὐτούς ὧδε. 19 καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς χόρτους, λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. 20 καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις. 21 οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. 22 Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΔ´ 14 - 22
14 Και όταν εβγήκεν ο Ιησούς από εκεί που έμενεν, είδε πολύν λαόν, επλαγχνίσθη αυτούς και εθεράπευσεν όλους όσοι ήσαν άρωστοι. 15 Αργά δε το απόγευμα προσήλθαν οι μαθηταί και του είπαν· “ο τόπος είναι έρημος και η ώρα έχει περάσει· διέλυσε τα πλήθη, ώστε να πάνε εις τα γύρω χωριά και να αγοράσουν δια τον εαυτόν τους τροφάς”. 16 Ο δε Ιησούς τους είπεν· “δεν έχουν ανάγκην να πάνε· δώστε τους σεις να φάγουν”. (Και είπε τούτο, δια να δώση ευκαιρίαν στους μαθητάς να δείξουν την αγάπην των, αλλά και δια να τους προπαρασκευάση ψυχολογικώς δια το θαύμα). 17 Εκείνοι δε του είπαν· “εδώ δεν έχομεν παρά μόνον πέντε άρτους και δύο ψάρια”. 18 Ο δε Ιησούς είπε “φέρετέ τα εδώ εις εμέ”. 19Και αφού συνέστησε εις τα πλήθη να καθήσουν επάνω εις τα χόρτα, επήρε τους πέντε άρτους και τα δύο ψάρια, εσήκωσε τα μάτια στον ουρανόν, δια να ευχαριστήση τον ουράνιον Πατέρα, ευλόγησε, έκοψε τους άρτους εις κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητάς και οι μαθηταί στους όχλους. 20 Εφαγαν δε όλοι και εχόρτασαν και εμάζευσαν ο,τι επερίσσευσεν από τα κομμάτια, δώδεκα κοφίνια γεμάτα. 21 Εκείνοι δε που έφαγαν ήσαν πέντε περίπου χιλιάδες, εκτός από τας γυναίκας και τα παιδιά. 22 Και αμέσως ο Ιησούς ηνάγκασε τους μαθητάς να εισέλθουν στο πλοίον και να πάνε προ αυτού στο απέναντι μέρος, μέχρις ότου αυτός απολύση τα πλήθη του λαού. (Τούτο δε το έκαμε δια να μη παρασυρθούν και οι μαθηταί από τον άκριτον ενθουσιασμόν των ανθρώπων αυτών, που ήθελαν να τον ανακηρύξουν βασιλέα). 


ΠΗΓΗ:www.saint.gr

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΑΡΧΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Γ´ 23 - 29
23 Πρὸ δὲ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα συγκλεκλεισμένοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. 24 ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν· 25 ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν. 26πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· 27 ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε. 28 οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 29 εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστὲ καὶ κατ’ ἐπαγγελίαν κληρονόμοι. 
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Δ´ 1 - 5
Λέγω δέ, ἐφὅσον χρόνον κληρονόμος νήπιός ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει δούλου, κύριος πάντων ὤν, 2 ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶ καὶ οἰκονόμους ἄχρι τῆς προθεσμίας τοῦ πατρός3οὕτω καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἦμεν δεδουλωμένοι· 4 ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, 5 ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Γ´ 23 - 29
23 Πριν δε να έλθη η δια της πίστεως λύτρωσις και σωτηρία, όλοι εφρουρούμεθα από τον Νομον, κλεισμένοι και περιμανδρωμένοι, προοριζόμενοι δια την πίστιν, που έμελλε εν καιρώ να αποκαλυφθή. 24 Ωστε ο Νομος έγινε παιδαγωγός μας, ο οποίος μας εξεπαίδευε και μας προπαρασκευάζε να ποθήσωμεν και γνωρίσωμεν τον Χριστόν, ώστε να πάρωμεν την δικαίωσιν από την πίστιν. 25 Από τότε δε που ήλθεν αυτή η πίστις, που ήλθε δηλαδή ο Χριστός, ο οποίος δια της πίστεως εις αυτόν μας δίδει την δικαίωσιν, δεν είμεθα πλέον κάτω από τον παιδαγωγόν, δηλαδή κάτω από τον Νομον. 26 Διότι όλοι είσθε υιοί του Θεού δια της πίστεως στον Ιησούν Χριστόν, 27 επειδή όσοι έχετε βαπτισθή στο όνομα του Χριστού και ομολογείτε έτσι αυτόν Σωτήρα, εφορέσατε τον Χριστόν και ενωθήκατε με αυτόν. 28 Δι' αυτό και εις την νέαν κατάστασιν, εις την βασιλείαν του Χριστού, δεν υπάρχουν διαφραί εθνικότητος, τάξεως και φύλου. Δεν υπάρχει Ιουδαίος ούτε Ελλην, δεν υπάρχει δούλος ούτε ελεύθερος, δεν υπάρχει άρσεν και θύλυ, διότι όλοι σεις είσθε ένας νέος άνθρωπος και νέος οργανισμός, δια μέσου του Ιησού Χριστού. 29 Εάν δε σεις οι εθνικοί, που επιστεύσατε, ανήκετε στον Χριστόν, άρα είσθε πνευματικοί απόγονοι του Αβραάμ και σύμφωνα με την υπόσχεσιν, που ο Θεός έδωσεν εις αυτόν, κληρονόμοι των ευλογιών. 
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Δ´ 1 - 5
1 Σας λέγω δε και τούτο· ότι όσον χρόνον ο κληρονόμος είναι νήπιος και ανήλικος, δεν διαφέρει τίποτε από τον δούλον, καίτοι είναι κύριος όλης της κληρονομίας. 2 Αλλ' ευρίσκεται πάντοτε κάτω από την κηδεμονίαν και την εξουσίαν των επιτρόπων, που τον εκπροσωπούν, και κάτω από τους οικονόμους, που διαχειρίζονται την κληρονομίαν, μέχρι της προσθεμίας, που έχει ορίσει με την διαθήκην του ο πατήρ. 3 Ετσι και ημείς οι Χριστιανοί, εφ' όσον διαρκούσε η νηπιακή μας ηλικία, από πνευματικής απόψεως, ήμεθα υποδουλωμένοι κάτω από τας στοιχειώδεις διατάξστου μωσαϊκού Νομου και των άλλων θρησκειών, που έχουν οι άνθρωποι της αγνοίας. 4 Οταν δε συνεπληρώθη ο χρόνος και ήλθεν ο κατάλληλος καιρός, που είχεν ορισθή μέσα στο θείον σχέδιον, έστειλεν ο Θεός, από τον ουρανόν εις την γην, τον Υιόν του, ο οποίος έλαβε σάρκα ανθρωπίνην δια μέσου παρθένου γυναικός και υπετάχθη θεληματικά στον μωσαϊκόν Νομον. 5 Και τούτο, δια να εξαγοράση εκείνους που ευρίσκοντο κάτω από την κατάραν του Νομου, δια να πάρωμεν όλοι την υιοθεσίαν, που μας είχεν υποσχεθή ο Θεός. 


ΠΗΓΗ:www.saint.gr

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

          Γίνεται  γνωστό  ὅτι  τή Δευτέρα 27η Ἰουλίου 2015, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί Ἰαματικοῦ Παντελεήμονος, ὁ Σεβασμιώ-τατος Μητροπολίτης Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμων θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί θά δεχθεῖ τίς εὐχές τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος στό Μητροπολιτικό Μέγαρο ἀπό 10:30 ἔως 13:30. Τό ἀπόγευμα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος θά μεταβεῖ στίς Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις τῆς Μητροπόλεώς μας στήν Δρυμιά.

                                      ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
          ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                                 ΞΑΝΘΗ  26-7-2015
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
«ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ»
Στὴν σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν ἄρτων καί τῶν ἰχθύων, παρουσιάζεται ἕνα πρόβλημα, γιά, τὸ ὁποῖο προτείνονται δύο διαφορετικὲς λύσεις. Πλήθη ἀνθρώπων μὲ πολλὲς ἀνάγκες ἀναζήτησαν ἀπὸ τὶς γύρω πόλεις τὸν Χριστὸ στὸν ἔρημο τόπο, στὸν ὅποιο εἶχε καταφύγει, γιὰ νὰ Τὸν ἀκούσουν καὶ νὰ θεραπεύσει τοὺς ἀρρώστους τους.
«Ὅταν δὲ βράδυασε, ἦρθαν σ' Αὐτὸν οἱ μαθηταί καὶ τοῦ εἶπαν Κύριε, ὁ τόπος εἶναι ἔρημος καὶ ἡ ὥρα περασμένη· ἄφησε  λοιπὸν τὸν κόσμο νὰ πάνε στὰ χωριὰ καὶ ν' ἀγοράσουν τρόφιμα».
Οἱ μαθητὲς μπροστά στὸ πρόβλημα τοῦ λαοῦ ποὺ πεινᾶ προτείνουν μιὰ λύση, ποὺ φαίνεται ἀρκετὰ λογική, ἀλλὰ ποὺ δὲν ἀγγίζει τὸν ἑαυτό τους. Ἡ πρότασή τους ἀναφέρεται στὸ τί πρέπει νὰ κάνει ὁ Χριστός καὶ τί πρέπει νὰ κάνουν οἱ ὄχλοι· ὄχι στὸ τί πρέπει νὰ κάνουν οἱ ἴδιοι.
Ἡ στάση τοῦ Χριστοῦ ὅμως εἶναι διαφορετική: «Δὲν χρειάζεται νὰ φύγουν. Δῶστε τους ἐσεῖς νὰ φᾶνε», τοὺς λέει. Ἔτσι ἀνατρέπει τὴ βάση τῆς σκέψεώς τους. Ὁ Χριστός θέλει οἱ μαθητές του νά σκέπτωνται ὄχι τί πρέπει νά γίνει  γενικά καί ἀόριστα, ἀλλά τί πρέπει συγκεκριμένα αὐτοί νά κάνουν.  Νὰ ἀναζητοῦν λύσεις, στὶς ὁποῖες μετέχουν προσωπικά. Οἱ μαθητὲς ἔπρεπε νὰ δώσουν ὅ,τι εἶχαν. Ἡ λύση θὰ ἄρχιζε ἀπὸ τὴν προσφορὰ τήν δική τους.
Ὅ,τι ἔχετε, αὐτά τά λίγα «φέρετε τα σέ Μένα» ἐπαναλαμβάνει σέ κάθε ἀνάλογη περίπτωση ὁ Χριστός.  Ἀποθέστε τα ἐνώπιόν μου γιά τούς ἄλλους.  Ὅταν περνᾶνε ἀπ΄ τά δικά μου χέρια, ὅταν τό κάνετε γιά τήν δική μου ἀγάπη τό ἀποτέλεσμα εἶναι ἀσύγκριτα μεγάλο.
Μέσα στό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας τό θαῦμα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν ἄρτων καί τοῦ χορτασμοῦ χιλιάδων ψυχῶν συνεχίζεται. Πρῶτος προσφέρει τά μεγάλα καί ἀνεκτίμητα ὁ ἴδιος ὁ Χριστός χαρίζοντας τόν «ἄρτον τῆς ζωῆς», τόν ἑαυτό Του, μετατρέποντας τούς ἁπλούς ἅρτους καί τό κρασί τῆς προσφορᾶς μας στό ἀνεκτίμητο Σῶμα καί Αἷμα Του, πού Ἁγιάζει τούς πιστούς, «πάντοτε ἐσθιόμενος καί μηδέποτε δαπανώμενος». 
Ἀκολουθοῦν οἱ ἀμέτρητες χορεῖες τῶν Ἁγίων μας πού πρόσφεραν σ’ Αὐτόν τόν ἴδιο τους τόν ἑαυτό καί ὅλοι οἱ ἄλλοι μετά, οἱ ἁπλοί, οἱ γνωστοί, οἱ ἄγνωστοι μαθητές τοῦ Χριστοῦ πού φέρνουν πρόθυμα καί ἀφήνουν στά πόδια Του.
Προβλήματα ὑπάρχουν πολλά καί σήμερα ἔχουν περισσέψει. Δέν φθάνει ὅμως νά λέμε τί πρέπει νά κάνουν οἱ ἄλλοι ἀλλά τί μπορούμε νά προσφέρουμε ἐμεῖς. Στίς λύσεις πού ἀναζητοῦμε ἄς μή παραμερίζουμε καί τήν προσωπική μας συμμετοχή καί εὐθύνη.  Κυρίως ὅμως μή λησμονοῦμε τήν αἰώνια παρουσία Τοῦ.                                                                            
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
κ.κ. Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ο Ν Ο Σ


Παρασκευή 24-7-2015                  Μέγας Ἑσπερινός εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό
ΩΡΑ: 19:00-20:30                        Ναό Ἁγίας Ἄννης Καλλιθέας.

Σάββατο 25-7-2015                  Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό
ΩΡΑ: 07:00-10:00                        Ναό Ἁγίας Ἄννης Καλλιθέας.

ΩΡΑ: 19:00-20:30                                 Μέγας Ἑσπερινός εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό
                                                Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀβδήρων.

Κυριακή 26-7-2015                Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό
ΩΡΑ: 07:00-10:30                        Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀβδήρων.
                                               
ΩΡΑ: 19:00-20:30                              Μέγας Ἑσπερινός εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό
                                                  Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος Φελώνης.

Δευτέρα 27-7-2015                   Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερό Μητροπολιτικό
ΩΡΑ: 07:00-10:30                        Ναό Τιμίου Προδρόμου Ξάνθης.

                                                     ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ MΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015

ΤΟ Η' ΕΩΘΙΝΟ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ "ΤΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΔΑΚΡΥΑ" ΣΕ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΤΟΥ Δ' (ΨΑΛΛΕΙ Ο ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ)

Αποτέλεσμα εικόνας για εικονα μαριας μαγδαληνης και ανασταση
Το όγδοον Αναστάσιμον εωθινόν δοξαστικόν ιδιόμελον.
Ποίημα Λέοντος βασιλέως του σοφού.
Ήχος Πλάγιος του τετάρτου.

Τα της Μαρίας δάκρυα ου μάτην χείνται θερμώς: ιδού γάρ κατηξίωται, και διδασκόντων Αγγέλων, και τής όψεως τής σής, ώ Ιησού. Αλλ” έτι πρόσγεια φρονεί, οία γυνή ασθενής. Διό και αποπέμπεται, μή προσψαύσαί σοι Χριστέ. Αλλ” όμως κήρυξ πέμπεται τοις σοίς Μαθηταίς, οίς ευαγγέλια έφησε, τήν προς τον Πατρώον κλήρον άνοδον απαγγέλλουσα. Μεθ” ής αξίωσον και ημάς, της εμφανείας σου, Δέσποτα Κύριε.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Τα δάκρυα της Μαγδαληνής Μαρίας δεν χύνονται μάταια με τόση θερμότητα, γιατί να, ήδη έχει αξιωθεί και να διδαχθεί την ανάστασή Σου από άγγελον αλλά και να δει και Εσένα τον ίδιον, Ιησού. Αλλά ακόμη σκέπτεται σύμφωνα με τα γήινα δεδομένα, αφού είναι και αδύναμη γυναίκα ή μάλλον συναισθηματική πολύ ακόμη. Γι’ αυτό και την απομακρύνεις από κοντά Σου και δεν της επιτρέπεις να Σε ακουμπήσει. Κι όμως, την στέλνεις ως κήρυκα προς τους μαθητές Σου, στους οποίους είπε το χαρμόσυνο μήνυμα και την άνοΔό Σου προς την πατρική Σου κληρονομιά, δηλαδή τον ουρανό. Μαζί με αυτήν αξίωσε και μας, Δέσποτα Κύριε, να δούμε την εμφάνισή Σου.

Απόδοση, Μοναχής Θεοδοσίας

Ψάλλει ο αείμνηστος Ματθαίος Τσαμκιράνης σε ήχο πλάγιο του Δ'

ΠΗΓΗ:www.orp.gr