Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
        ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                     

                                                                                    ΞΑΝΘΗ  27-03-2016
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
«Η ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ»
Στὴν διήγηση τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς Χριστός ἀπευθύνεται σ ἕναν παράλυτο νέο σ κάποιο σπίτι τῆς Καπερναοὺμ κα το λέγει «ἀφέωνταί σοι α ἁμαρτίαι σου». Κάνει ἐντύπωση κατ’ αρχήν τό γεγονός ὅτι τά λόγια αὐτά ἀπευθύνονται σέ ἕναν ἄνθρωπο σωματικά ἀσθενή.  Αὐτός ζητε τήν γιατρειά του καί Ἱησοῦς το προσφέρει τήν ἀπαλλαγή ἀπό τίς μαρτίες.
σημερινὸς ἄνθρωπος δὲν κατανοε τὴν σχέση τῆς ἁμαρτίας μ τὴν ἀσθένεια. Χάνει ὁλοένα κα περισσότερο τὴν αἴσθηση τῆς ἁμαρτίας κα δὲν μπορε ν καταλάβει, γιατ ὁρισμένες πράξεις πο μπορε ν τὸν ἐξυπηρετοῦν κοινωνικ κα ἀτομικὰ κα συμβαδίζουν μ τὶς ἐπιθυμίες του ν θεωροῦνται ἁμαρτίες.  Εὐχαρίστως παραθεωρε κάθε φραγμό, θρησκευτικό ἠθικό ἀδιαφορώντας ἀκόμη καί γιά τίς ὑποσυνείδητες ἐνοχλήσεις πού συνοδεύουν συνήθως αὐτές τίς ὑπερβάσεις.
Κλείνουμε τά μάτια μας μπροστά στή δυσάρεστη καί νοχλητική πραγματικότητα τῆς ἁμαρτίας καί προτιμοῦμε νά τήν ἀναλύουμε δίνοντάς της ἄλλα ὀνόματα ἐνδύματα.
Ἁγία Γραφή μᾶς παρουσιάζει μιά πολύ βαθειά σύλληψη τῆς ἁμαρτίας, ὁποία δὲν εἶναι μι ἁπλὴ παράβαση τῆς ἐντολῆς το Θεο, ἀλλὰ μι ἀποτυχία ν βροῦμε τὸν δρόμο τῆς σωτηρίας μας. Ἐὰν Θεὸς γίνεται ἄνθρωπος κα πάσχει ὡς ἄνθρωπος μέσα στὸν κόσμο γι ν ἀναστηθεῖ ὡς Θεός, αὐτὸ σημαίνει ὅτι τ χάλασμα τῆς ἀνθρωπότητας ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ἔχει πολ μεγαλύτερη ἔκταση κα πολ πι τραγικὲς συνέπειες ἀπ’ ,τι φανταζόμαστε.
Σέ τοῦτο ἀκριβῶς συνίσταται καί τό ἐλπιδοφόρο μήνυμα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, στό ὅτι ἀπό τήν ἀγχώδη «ἀσθένεια πρός θάνατο», ἀπό τήν ἀγωνία το μηδενός, ἀπό τόν φόβο το θανάτου σώζει τόν ἄνθρωπο Θεός μέ τόν Σταυρό καί τήν ἀνάσταση το Χριστο. 
Καί αὐτά ὄχι μέ τήν ψυχολογική ἔννοια τῆς ἐσωτερικῆς γαλήνης καί ὀμαλότητας, ἀλλά μέ τήν οὐσιαστική ἔννοια τῆς πραγματικῆς ἀλλαγῆς καί μεταμορφώσεως τῆς ἐχθρότητας σέ φιλία, το ἄγχους σέ εἰρήνη, το φόβου το μηδενός σέ βεβαιότητα ζωῆς καί ἐλπίδα ἀναστάσεως.
Λέγοντας Χριστὸς σήμερα στὸν παράλυτο νέο «ἀφέωνταί σοι α ἁμαρτίαι σου», ἀπαλλάσσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν πηγ το κακο κα τὸν ἐλευθερώνει ἀπὸ τὶς συνέπειές του. αἰσιοδοξία το χριστιανικο μηνύματος συνίσταται στό ὅτι εἶναι στραμμένο ὄχι στό παρελθόν, ἀλλά στό μέλλον, ὄχι στό κακό πού κυριάρχησε μέσα στόν κόσμο μέχρι τώρα, ἀλλά στή σωτηρία πού προσφέρεται σάν καινούρια δυνατότητα.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ