Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
                                        

                                                                                      ΞΑΝΘΗ  03-05-2015
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ»
Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ. Ἀτέλειωτη ἡ χορεία τῶν Ἁγίων. Ἄλλων τὰ ὀνόματα γνωστά, τιμῶνται καὶ χαίρουν εὐλαβείας ἀπὸ τοὺς πιστούς. Ἄλλων ὅμως εἶναι λιγότερο γνωστά. Πρόκειται γιὰ τοὺς ἀφανεῖς Ἁγίους.
Ἕνας τέτοιος Ἅγιος εἶναι καὶ ὁ ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Θεοφάνης, Ἐπίσκοπος Περιθεωρίου. Ἡ μνήμη του τιμᾶται στὶς 3 Μαΐου. Δυστυχῶς γνωρίζουμε ἐλάχιστα γιὰ τὸν βίο καὶ τὴν πολιτεία τοῦ ἁγίου αὐτοῦ ἀνδρός. Κάτι ἄλλωστε ποὺ ἐπεδίωξε καὶ ὁ ἴδιος κατὰ τὴν ἐπίγεια ζωή του. Ἔζησε σ’ αὐτὸν τὸ κόσμο ὄχι ὡς σαρκικός, ἀλλὰ ὡς πνευματικὸς ἄνθρωπος, γνωρίζοντας τὸ λόγο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ὅτι «τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς εἶναι θάνατος, τὸ  δὲ φρόνημα τοῦ πνεύματος ζωὴ καὶ εἰρήνη». Ὁ Ἁγιος Θεοφάνης βάδισε μὲ ὑπομονὴ τὴν στενὴ καὶ τεθλιμένη ὁδὸ τῆς ἐπουράνιας βασιλείας.
Δὲν γνωρίζουμε οὔτε τὸ κοσμικό του ὄνομα, οὔτε τοὺς κατὰ σάρκα συγγενεῖς του. Γνωρίζουμε ὅμως τὸν τόπο ὅπου ἀναγεννήθηκε πνευματικά. Στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας καὶ συγκεκριμένα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπεδίου ἔλαβε τὴν μοναχικὴ κουρὰ καὶ τὸ ὄνομα Θεοφάνης. Ἐκεῖ ἐνδύθηκε μαζὶ μὲ τὸ μοναχικὸ σχῆμα τὴν πανοπλία τοῦ Θεοῦ.
Ὡς γνήσιο σκεῦος ἐκλογῆς τοῦ Ὑψίστου ὑπετάγη στοὺς ἱεροὺς κανόνες τῆς μοναχικῆς ζωῆς, ξεκινώντας ἀπὸ ἁπλὸς δόκιμος μοναχὸς καὶ ἀνεβαίνοντας σταδιακά, μὲ ταπείνωση καὶ πνεῦμα ὑπακοῆς καὶ ὑπομονῆς, ὅλες τὶς βαθμίδες τοῦ μοναχικοῦ βίου.
Mαθήτευσε κοντὰ στὸν Ἅγιο Μάξιμο, τὸν ἐπικαλούμενο Κυσοκαλύβη.
Συνδέθηκε μαζί του καὶ ἀργότερα συνέγραψε τὸν βίο του. Ὁ Ἅγιος Μάξιμος προεῖπε καὶ τὴν ἐξέλιξη τοῦ Ἁγίου Θεοφάνη: «γνώριζε δὲ ὅτι θὰ γίνῃς Ἡγούμενος καὶ Μητροπολίτης Ἀχριδῶν, καὶ μέλλῃς νὰ πάθῃς πολλά». Ὁ ἅγιος Θεοφάνης ἐπισημαίνει στὴν ἀφήγησή του: «Ὅλα δὲ ἐτελειώθησαν εἰς ἐμὲ κατὰ τὴν προφητείαν τοῦ Ἁγίου».
Στὸ Περιθεώριο, τὴ μικρὴ αὐτὴ πόλη τῆς Θράκης μὲ τὰ πολλὰ προβλήματα λόγῳ τῆς ἐξάπλωσης τῶν Τούρκων κατὰ τὸν 14ο αἰώνα, ὁ Ἅγιος Θεοφάνης ἀνταποκρίθηκε πλήρως στὸ ὑψηλὸ λειτούργημά του, ὡς ἐνεπίληπτος, σώφρων, κόσμιος, ἐπιεικὴς καὶ ἀφιλάργυρος τηρητὴς τῶν ἱερῶν ἀποστολικῶν κανόνων. Ὅμως ἡ πολιτεία του δὲν ἄρεσε στοὺς κατακτητές, ποὺ τὸν πολέμησαν μὲ κάθε τρόπο. Ἔτσι ἐπαληθεύτηκε ἡ προφητεία τοῦ Ἁγίου Μαξίμου.
Ὁ Ἅγιος Θεοφάνης, ἀποκομίζοντας τὸν «ἀμαράντινον τῆς δόξης στέφανον» ἀπὸ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ἀξιώθηκε τῆς ἐπουρανίου βασιλείας, ἀπ’ ὅπου πρεσβεύει καθημερινῶς ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.

Εκ της ιερας μητροπολεως