Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2018

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ

        ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ                                         
                                                          ΞΑΝΘΗ  26-08-2018

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
«ΤΟ ΑΜΠΕΛΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»

«Ἄνθρωπος τις ἦν οἰκοδεσπότης, ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελώνα καί φραγμόν αὐτῷ περιέθηκε»

Κοντά στή φύση ζοῦσε ὁ Χριστός. Μέ ἀνθρώπους τῆς γεωργικῆς καί -ψαράδικης ζωῆς συναναστρεφόταν. Γι' αὐτό καί οἱ περισσότερες παραβολές του εἶναι εἰκόνες παρμένες ἀπ’ τή φύση. Καί πίσω ἀπ’ αὐτές τίς εἰκόνες κρύβονται μεγάλες, αἰώνιες ἀλήθειες.
«Ἄνθρωπος τίς ἦν οἰκοδεσπότης, ὅστις ἔφυτευσεν ἀμπελώνα καί φραγμόν αὐτῷ περιέθηκε». Ἕνα ἀμπέλι φύτεψε κάποιος οἰκοδεσπότης, καί γύρω γύρω ἀπ’ τό ὡραῖο αὐτό ἀμπέλι ἔβαλε φραγμό, φράχτη, γιά νά μή μποροῦν νά μποῦν μέσα ἄνθρωποι ξένοι καί νά κλέβουν τούς καρπούς, ἤ ζῶα ἄγρια καί νά καταστρέφουν καί νά ρημάζουν τό ἀμπέλι.
 Ὁ ὡραιότερος ἀμπελώνας πού φύτεψε κάτω στή γῆ ἡ δεξιά τοῦ Ὑψίστου, εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἀκοῦμε στή Θεία Λειτουργία νά λέει ὁ Ἐπίσκοπος: «Κύριε, Κύριε, ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ καί ἴδε καί ἐπισκεψαι τήν ἄμπελον ταύτην, καί καταρτίσαι αὐτήν, ἤν ἐφύτευσεν ἡ δεξιά σου».
Ἀμπέλι ἡ Ἐκκλησία. Ἀμπέλι, πού ποτίστηκε μέ τό Αἷμα, τό Αἷμα τό πάναγνο τοῦ Χριστοῦ μας, καί τό αἷμα μυριάδων, ἑκατομμυρίων μαρτύρων καί ἁγίων. Καί τ' ἀμπέλι αὐτό τῆς Ἐκκλησίας ἔχει φραγμό. Δέν εἶναι ἀμπέλι ξέφραγο ἡ Ἐκκλησία, γιά νά κάνει καθένας ὅ,τι θέλει καί νά λέει καί νά διδάσκει ὅ,τι θέλει.
Ἡ Ἐκκλησία ἔχει φραγμό. Καί φραγμός τῆς Ἐκκλησίας εἶναι τό Εὐαγγέλιο καί οἱ ἱεροί Κανόνες. Ὅποιος λέει ἀντίθετα ἀπ' ὅ,τι λέει τό Εὐαγγέλιο καί οἱ ἱεροί Κανόνες, βγαίνει ἔξω ἀπ’ τ' ἀμπέλι τῆς Ἐκκλησίας. Λέει ὁ Χριστός: «Ἐγώ εἰμί ἡ Ἄμπελος, ὑμεῖς τά κλήματα», δέν εἶναι δυνατό νά καρποφορήσει τό κλῖμα ἔξω ἀπό τό ἀμπέλι.
Ὑπάρχουν ὅμως καί μικρότεροι ἀμπελῶνες, πού ἀνήκουν μέσα στό μεγάλο ἀμπελώνα, πού λέγεται Ἐκκλησία. Ἕνας τέτοιος ἀμπελώνας εἶναι ἡ οἰκογένεια. Ἀμπέλι ἱερό εἶναι ἡ Οἰκογένεια, πού φυτεύθηκε μέ τό μυστήριο τοῦ γάμου. Ὡραῖο ἀμπέλι, πού ἔχει κορμό καί κλήματα καί κλώνους. «Ἄμπελος εὐθηνοῦσα», εἶναι μία πολύτεκνη οἰκογένεια, καί τά μικρά παιδιά εἶναι τά βλαστάρια τοῦ ἀμπελιοῦ, πού σιγά - σιγά θά ὡριμάσουν, γιά νά δώσουν γλυκούς καρπούς.
Αὐτός ὁ θεσμός σήμερα περνάει κρίση μέ τά ἄνευ φραγμῶν καινοφανή νομοθετήματα τοῦ προοδευτικοῦ κοινοβουλίου. Νά μείνουμε ἀδελφοί μέσα στήν Ἐκκλησία ὅπως τό κλῖμα στό ἀμπέλι γιά πλούσια πνευματική καρποφορία.                                                    
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ