Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑ 2020


Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 224η
ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2020 

Πρὸς τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,
‘’Δεύτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός καί δοξάσατε Χριστόν τόν ἀναστάσαντα ἐκ νεκρῶν’’ ἀκοῦμε νά ψάλλει ἡ Ἐκκλησία καί μᾶς καλεῖ νά ἀνάψουμε τίς πασχαλινές μας λαμπάδες, ἀπό τούς κλειστούς φέτος ναούς.
Ἡ πρόσκληση ὅμως δέν εἶναι νά λάβουμε ἁπλῶς φῶς αἰσθητό πού μιά πνοή, ἕνα φύσημα τοῦ ἀνέμου μπορεῖ νά τό σβήσει.
Ἡ πρόσκληση μιλάει γιά ἀνέσπερο φῶς, φῶς πού δέν κατανικάται ἀπό πνοές, οὔτε ἀπό λυσσομανήματα ἀνέμων.
Τρεῖς ἔξοχοι Ἅγιοι ἄνδρες τῆς πίστεως μας λαμπρύνουν μέ τόν θεόπνευστο λόγο τους τήν λαμπρότερη γιορτή καί πανήγυρη τῆς χριστιανοσύνης. Καί οἱ τρεῖς φέρουν τό ὄνομα Ἰωάννης.
Πρῶτος εἶναι ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, ὁ ἠγαπημένος μαθητής τοῦ Κυρίου, τοῦ ὁποίου τό ὑψηλό καί μεγαλόπνοο προοίμιο τοῦ εὐαγγελίου διαβάζεται ἀπόψε στή Θεία Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως. «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος καί ὁ Λόγος ἦν πρός τόν Θεόν καί Θεός ἦν ὁ Λόγος».
Δεύτερος εἶναι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος μέ τόν διθυραμβικό κανόνα του «Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα» δονεῖ τήν ψυχή μας μέ ἱερώτατα αἰσθήματα πίστεως καί ἀγάπης στόν Ἀναστάντα Χριστό.
Καί τρίτος Ἰωάννης πού συμβάλλει στήν πνευματική πανδαισία τῆς Ἀναστάσεως εἶναι ὁ μέγας καί ἀνεπανάληπτος ρήτορας, ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος κλείνει τήν ὁμώνυμη θεία Λειτουργία μέ τόν Κατηχητικό του Λόγου «Εἴ τίς εὐσεβής καί φιλόθεος, ἀπολαυέτω τῆς καλῆς ταύτης καὶ λαμπρᾶς πανηγύρεως».
Ἡ Εὐαγγελική περικοπή τοῦ Πάσχα δέν ἔχει καμία ἀναφορά στό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως, κάνει ὅμως λόγο γιά φῶς καί μάλιστα τό προσωποποιεῖ στό πρόσωπο τοῦ Μονογενοῦς Λόγου τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Μέγας Βασίλειος λέει πώς ὅτι εἶναι γιά τό μάτι τό φῶς τό αἰσθητό, ἀνάλογα σέ πολλαπλάσια μέτρα εἶναι γιά τήν ψυχή τό φῶς τό ἀληθινό πού φωτίζει κάθε ἄνθρωπο πού ἔρχεται στόν κόσμο.
  Στό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα γίνεται ἐπίσης λόγος στή δημιουργία τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ.
Τέκνα τοῦ Θεοῦ ἔγιναν καί γίνονται διαχρονικά ὅσοι «ἔλαβαν Αὐτόν» δηλαδή ὅσοι τόν ἐγκολπώθηκαν καί τόν ἀποδέχθηκαν ὡς Σωτήρα καί Λυτρωτή τους.
Ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νά ξεκαθαρίσουμε τήν πίστη μας πρός τόν Χριστό ὡς τόν Μονογενῆ Υἱό τοῦ Θεοῦ, τέλειο Θεό καί τέλειο ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος ἀνέβηκε στό Σταυρό, νίκησε τό θάνατο καί ἔδωσε στόν ἄνθρωπο τήν δυνατότητα νά ζεῖ αἰώνια.
Φέτος ἀδελφοί ὅλος ὁ πλανήτης δοκιμάζεται ἀπό ἕναν ἀόρατο θανατηφόρο ἐχθρό, ὁ ὁποῖος ἀνέτρεψε τή ζωή μας, μᾶς ἔκλεισε στά σπίτια μας, κλείσαμε τούς Ναούς μας Μεγάλη Τεσσαρακοστή καί Μεγάλη Ἑβδομάδα.
Χιλιάδες ἄνθρωποι νόσησαν καί νοσοῦν, χιλιάδες ἔφυγαν ἀπό τήν ζωή. Εὐχόμαστε ὁ Ἀναστάς Κύριος νά θεραπεύσει τούς νοσούντας, νά ἀναπαύσει τίς ψυχές τῶν κεκοιμημένων, ὅπου ἐπισκοπεῖ τό φῶς τοῦ προσώπου Του, καί νά ἀπομακρύνει τόν θανατηφόρο ἰό, σέ τόπο ἄνυδρο καί ἔρημο ὅπου ἄνθρωπος δέν κατοικεῖ. Ἐμεῖς πιστεύουμε στόν Ἀναστάντα Κύριο καί Θεό, ὅτι θά ξεπεράσουμε τήν δοκιμασία αὐτή μέ τήν χάρη Του. Σ΄ Αὐτόν ἐναποθέτουμε τήν ἐλπίδα μας.
Φέτος ἀδελφοί γιορτάζουμε Πάσχα μέ κλειστούς τούς Ναούς. Ὁ Χριστός ἐξέρχεται καί ‘’ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος’’ καί εἰσέρχεται ‘’τῶν θυρῶν κεκλεισμένων’’, ἄς τόν ἔχουμε ὁμοτράπεζο καί συνδαιτημόνα μας στό Πασχαλινό οἰκογενειακό μας τραπέζι.
Χριστός Ἀνέστη  

Διάπυρος πρὸς τὸν Ἀναστάντα Κύριον εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ