Πέμπτη, 16 Απριλίου 2020

ΤΟ ΤΡΟΠΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤ' ΩΡΑΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ


Τη Αγία και Μεγάλη Τετάρτη «της αλειψάσης τον Κύριον μύρω» | Το ...

Τὸ Τροπάριον τῆς Προφητείας τῆς στ' ὤρας 
τῇ Μεγάλῃ Τρίτῃ.

Ἦχος α'
Τοῖς ἀμέτρως πταίουσι, πλουσίως συγχώρησον Σωτήρ, ἀξίωσον ἡμᾶς, ἀκατακρίτως προσκυνῆσαί σου τὴν ἁγίαν Ἀνάστασιν, πρεσβείαις τῆς ἀχράντου σου Μητρός, μόνε πολυέλεε.